Kinh Ha bnh của thnh Phanxic

Choir

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Đa sưu tầm

 

Năm ngoi, một vi bạn đồng lớp với ti ngy trước ở Chủng viện Phanxic nhờ ti tm gim bản Kinh ha bnh, được cho l của Cha thnh Phanxic txidi, bằng tiếng Php để ngm nga cho vui, v “họ cho rằng mnh l dn Phanxic cũ m khng c bản kinh tiếng Php l ẹ lắm”. Ti cố gắng tm trn Internet v đ c bản chnh thức như dưới đy. Ti cũng tm kinh ny trong một số ngn ngữ khc, để thử so snh cch dịch bản kinh tuyệt vời ny như thế no. Ti đ gửi cc bản kinh cho cc bạn v họ rất thch đọc. Vậy ti cũng xin phổ biến Kinh ny cho nhiều người trong đại gia đnh Phan sinh được biết. Về bản tiếng Việt, hầu như ai cũng thuộc bi ht “Kinh ha binh” do cha Kim Long dệt nhạc. Do đ ti khng ghi lại ở đy.

 

 

Tiếng Php

La prire pour la paix
Saint Franois d’Assise

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
L o il y a de la haine, que je mette l'amour.
L o il y a l'offense, que je mette le pardon.
L o il y a la discorde, que je mette l'union.
L o il y a l'erreur, que je mette la vrit.
L o il y a le doute, que je mette la foi.
L o il y a le dsespoir, que je mette l'esprance.
L o il y a les tnbres, que je mette votre lumire.
L o il y a la tristesse, que je mette la joie.
Matre, que je ne cherche pas tant tre consol qu' consoler,
tre compris qu' comprendre,
tre aim qu' aimer,
car c'est en donnant qu'on reoit,
c'est en s'oubliant qu'on trouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonn,
c'est en mourant qu'on ressuscite l'ternelle vie.

 

 

Tiếng Anh

The Peace Prayer of Saint Francis of Assisi

O Lord, make me an instrument of Thy Peace!
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is discord, harmony.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sorrow, joy.
Oh Divine Master, grant that I may not
so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love;
for it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to Eternal Life.

 

 

Tiếng Ty Ban Nha

ORACIN DE SAN FRANCISCO DE ASS

Seor, haz de m un instrumento de tu Paz
Donde haya odio, que yo lleve el amor.
Donde haya ofensa, que yo lleve el perdn.
Donde haya discordia, que yo lleve la unin.
Donde haya duda, que yo lleve la fe.
Donde haya error, que yo lleve la verdad.
Donde haya desesperacin, que yo lleve la esperanza.
Donde haya tristeza, que yo lleve la alegra.
Donde estn las tinieblas, que yo lleve la luz.
Oh Maestro, haz que yo nunca busque
Ser consolado, sino consolar.
Ser comprendido, sino comprender.
Ser amado, sino yo amar.
Porque es dando como se recibe;
Es perdonando, como se es perdonado;
Y muriendo, se resucita a la Vida Eterna.
Amn
.

 

 

Tiếng

San Francesco d’Assisi


O Signore! Fa di me uno strumento della tua Pace:
Dove odio, fa ch'io porti l'Amore.
Dove offesa, ch'io porti il Perdono.
Dove discordia, ch'io porti l'Unione.
Dove dubbio, ch'io porti la Fede.
Dove errore, ch'io porti la Verit.
Dove disperazione, ch'io porti la Speranza.
Dove tristezza, ch'io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
O Maestro, fa ch'io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato, quanto amare.
Poich s :
Dando, che si riceve;
Perdonando che si perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. Amen

 

Tiếng Bồ Đo Nha

ORACION POR LA PAZ

San Francis de Ass
 

Senhor: Fazei de mim um instrumento de vossa Paz!
Onde houver dio, que eu leve o Amor,
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdo.
Onde houver Discrdia, que eu leve a Unio.
Onde houver Dvida, que eu leve a F.
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperana.
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!
Mestre,
fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois dando, que se recebe.
Perdoando, que se perdoado e
morrendo, que se vive para a vida eterna!
Amm

 

 

Tiếng Đức

Franz von Assisi

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung qult;
dass ich Licht entznde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getrstet werde, sondern dass ich trste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfngt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.

 

Tiếng Bahasa Indonesia

Doa Santo Fransiskus dari Asisi

Tuhan,
Jadikanlah aku pembawa damai,
Bila terjadi kebencian,
jadikanlah aku pembawa damai,
Bila terjadi penghinaan,
jadikanlah aku pembawa pengampunan,
Bila terjadi perselisihan,
jadikanlah aku pembawa kerukunan,
Bila terjadi kebimbangan,
jadikanlah aku pembawa kepastian,
Bila terjadi kesesatan,
jadikanlah aku pembawa kebenaran,
Bila terjadi kesedihan,
jadikanlah aku sumber kegembiraan,
Bila terjadi kegelapan,
jadikanlah aku pembawa terang,
Tuhan semoga aku ingin menghibur dari pada dihibur,
memahami dari pada dipahami,
mencintai dari pada dicintai,
sebab
dengan memberi aku menerima,
dengan mengampuni aku diampuni,
dengan mati suci aku bangkit lagi,
untuk hidup selama-lamanya.
Amin.

 

Tiếng Esperanto

(Quốc tế ngữ)

Preĝo de Sankta Francisko el Asizo

Sinjoro, faru el mi instrumenton por via paco;
kie estas malamo, permesu ke tie mi semu amon;
pardonon, kie estas ofendo;
fidon, kie estas dubo;
veron, kie estas mensogo;
esperon, kie estas malespero;
lumon, kie estas mallumo;
unuiĝon, kie estas malpaco;
ĝojon, kie estas malĝojo.
Dia Majstro! permesu,
ke mi ne tiom penu esti konsolata, kiom konsoli;
esti komprenata, kiom kompreni;
esti amata, kiom ami.
ĉar donante, ni ricevas;
pardonante, ni estas pardonataj;
kaj mortante, ni naskiĝas por la Eterna Vivo.

 

 

Bi ca Kinh ha bnh, St Francis’ Prayer, được chọn l một trong năm bi thnh ca hay nhất tại Mỹ trong năm 2007.

Ha m v lời của Sebastian Temple (1928–1997)

DO mim lam
Make me a channel of your peace:

DO LA7 rem+SOL7
Where there is hatred, let me bring you love;

FA re
Where there is injury, your healing pow'r,

FA DO SOL DO
And where there's doubt, true faith in you.

Make me a channel of your peace:
Where there's despair in life let me bring hope;
Where there is darkness, - only light,
And where there's sadness, ever joy.

FA SOL DO+mim+lam
O Master, grant that I may never seek

rem SOL DO SOL DO+7
So much to be consoled as to console,

FA SOL DO+mim+lam
To be understood as to understand,

rem RE +7 SOL+RE+SOL+7
To be loved as to love with all my soul.


Make me a channel of your peace.
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving to all that we receive,
And in dying that we're born to eternal life.
O Master...
Make me a channel of your peace.

 

 

Lời Việt (do Vietcatholic gửi)

Xin cho con thnh nguồn mang an bnh
Để con mang yu thương cho nơi đang on th
Vo nơi bị nhục mạ, con mang ơn tha thứ,
Vo nơi nghi nan, vững tin nơi Ngi,
Xin cho con thnh nguồn mang an bnh
Để cho con mang cho anh em đang thất vọng
Vo nơi đm đen m u mang nh sng Ngi
Vo nơi buồn phiền, sướng vui mun đời.
Lạy Cha xin ban cho con khng mong kiếm tm
Ủi an yu thương nhưng lun an ủi người anh em
Đừng để ai hiểu biết, nhưng lun hiểu biết người
Yu thương người trọn tm tr hơn mong được người yu mến.

 


 


 

 

Xem cc bi viết khc trong Anh Nguyễn Trọng Đa.