GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS
60 NĂM HIỆN HỮU

1 2 3 4 5 6 7 8

gxvnparis

 

 

 

MỤC LỤC TÓM TẮT

1. Chương tŕnh mừng « Năm Hồng Ân 2007 »

 2. Lịch sử Giáo Xứ Việt Nam Paris

 3. Hiện tại ở Giáo Xứ Việt Nam Paris

 4. Cách làm việc ở Giáo Xứ Việt Nam Paris

 5. Công việc của Ban Giám Đốc giáo xứ

 6. Sứ mệnh của Hội Đồng Mục Vụ

 7. Những liên hệ của Giáo Xứ Việt Nam Paris

 

TRẦN VĂN CẢNH
Cố vấn văn hoá giáo dục
của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Việt Nam Paris

Paris
Giáo Xứ Việt Nam 2007

 


Ghi Chú


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8

Xem các bài viết khác trong Trần Văn Cảnh , Khoá 6 GHHV Đà Lạt Việt Nam.