Khoá 1
Niên khoá 58-59
Khoá 2
Niên khoá 59-60
Khoá 3
Niên khoá 60-61
Khoá 4
Niên khoá 61-62
Khoá 5
Niên khoá 62-63
Khoá 6
Niên khoá 63-64
Khoá 19
Niên khoá 76-77
Đặc San kỷ niệm 50 GHHV
Ấn bản pdf
Khoá 7
Niên khoá 64-65
Khoá 8
Niên khoá 65-66
Khoá 9
Niên khoá 66-67
Khoá 10
Niên khoá 67-68
Khoá 11
Niên khoá 68-69
Khoá 12
Niên khoá 69-70
Toàn Trường theo ABC Các Giám Mục GHHV
Khoá 13
Niên khoá 70-71
Khoá 14
Niên khoá 71-72
Khoá 15
Niên khoá 72-73
Khoá 16
Niên khoá 73-74
Khoá 17
Niên khoá 74-75
Khoá 18
Niên khoá 75-76
Các Giáo Sư