NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT của TRUNG HOA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HolyFamily

 

NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT của TRUNG HOA

 

1413. NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT của TRUNG HOA

              CHỦ THUYẾT THIÊN TỬ THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

1. DẪN NHẬP

2. CHỦ THUYẾT QUÁI ĐẢN

3. THỰC HÀNH QUÁI ÁC

4. HỆ QUẢ KHỐC HẠI CHO NGƯỜI DÂN TRUNG HOA

5. HỆ QUẢ HIỆN NAY :  NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT CỦA TRUNG HOA

6. THIÊN HẠ THÁI B̀NH

 

1. DẪN NHẬP

1.1 Xuyên suốt Lịch sử.

Trong hơn 3000 năm qua, từ ngày Tộc Hoa thành h́nh với Nhà Chu ở thung lũng Sông Vị năm 1046 ttl, lịch sử Tộc Việt, và nhiều tộc dân vùng Á Đông, đă dính liền với cuồng vọng thôn tính của Trung Hoa.

Qua suốt lịch sử, giới thống trị Trung Hoa đă áp đặt một quan niệm thống trị cực đoan, với nhiều hệ quả tai hại. Họ đă thành h́nh chủ thuyết ‘Thiên Tử Thế Thiên Hành Đạo’.

‘Thiên tử thế thiên hành đạo’ chủ trương vua Trung Hoa là con Trời thay Trời thi hành Đạo Trời, để thống trị vạn vật.

Trên thực tế lịch sử, với ‘thiên tử thế thiên hành đạo’, giới thống trị Trung Hoa xác tín Trung Hoa là chủ nhân của thế giới, toàn thể Nhân loại là nô lệ của Trung Hoa.

Chính quan niệm ‘Thiên tử thế thiên hành đạo, thiên tử, thiên triều’, đă là chủ lực của toàn bộ nền chính trị Trung Hoa, đă tạo ra năo trạng Trung Hoa, với nhiều hệ lụy khốc hại cho mọi phía.

‘Thiên tử thế thiên hành đạo’ đă biến giới thống trị Trung Hoa thành bọn gian hùng, điêu ngoa, tự phụ, cuồng si với tham vọng thống trị thiên hạ... biến Trung Hoa thành nguy cơ đại họa cho toàn thể Nhân loại.

Tuy nhiên, đồng thời, ‘Thiên tử thế thiên hành đạo’ cũng đă biến 99% dân chúng Trung Hoa thành những tên nô lệ khiếp nhược truyền kiếp, đói ăn, tự ti, ích kỷ, không lư tưởng, không nhân phẩm... chỉ tham tư lợi bất chấp thủ đoạn... và trở thành tử huyệt của cuồng vọng Trung Hoa hiện nay.

*     *

1.2 Nguồn gốc Chủ thuyết Thiên tử thế thiên hành đạo.

a. Tộc Hoa.

Chủ thuyết nầy thành h́nh từ thời Chu, Tần, và được khai thác triệt để từ thời Hán.

Từ khi bị ảnh hưởng của tộc Hoa, từ năm 1046 ttl với nhà Chu, và đặc biệt từ năm 771 ttl với nhà Tần, xă hội vùng Trung Nguyên, lưu vực Hoàng Hà, đă chia thành hai giai cấp rơ rệt.

- Dân Hoa lạc hậu về văn hóa, nhưng tàn bạo, nên chiến thắng, và trở thành giới thống trị.

- Cư dân địa phương trù phú, có văn hóa cao, và hiền ḥa, nên trở thành giai cấp bị trị.

Mặc cảm chiến thắng toàn năng, cộng với tự ti v́ lạc hậu về văn hóa, đă khiến giới thống trị Trung Hoa tiếm nhận tất cả những ǵ hay tốt của cư dân địa phương làm của Hoa, và đồng thời, quyết tâm gột bỏ mọi niềm tự hào về quá khứ khỏi người dân bị trị.

Với tâm lư cao ngạo độc tôn, dân Hoa đă tôn vinh vua Hoa thành ‘con Trời’, quan chức Hoa thành thần thánh.

Từ đó phát sinh chủ thuyết ‘Thiên tử thế Thiên hành đạo’, vua Hoa là con Trời, thay Trời thống trị toàn thể tạo vật. Quan chức Hoa thành ‘Thiên triều’, thay ‘Thiên tử’ trực tiếp thống trị người dân.

Hễ được kể thuộc thành phần quyền chức, quan lại Trung Hoa liền tự nhận ḿnh được số Trời tiền định gia nhập Thiên triều, và trở thành cuồng si trong tham vọng thống trị, ức hiếp và coi thường mạng sống người dân.

b. Mọi Thời.

Chủ thuyết ‘Thiên tử thế thiên hành đạo’ đă được giới thống trị Trung Hoa tận dụng xuyên suốt mọi triều đại, và đă chi phối mọi quan niệm của Trung Hoa đối với thế giới chung quanh.

Có thời, Khổng Tử, 551-479 ttl, đă cố công đưa ra những tiêu chuẩn thích đáng cho giới quyền chức. Nhưng mọi triều đại Trung Hoa, đặc biệt Hán, Đường, Tống, đă cắt xén và sửa đổi, để ngày một xa rời Khổng học mà trở thành Hán nho, Đường nho, Tống nho... Nho học trở thành bung xung phục vụ cho Thiên tử, cho Thiên triều.*1

    *1 - Đọc bài 1410. Ảnh hưởng Hạn hẹp của Nho học trên Dân Việt, đoạn 1.2.

Cũng do đó, chủ thuyết ‘thiên tử, thiên triều’ quái đản đă trở thành tụ điểm thu hút bọn gian hùng cuồng vọng ở mọi thời.*2

    *2 - Đọc bài 1108. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, phần 5.

*     *     *     *

2. CHỦ THUYẾT QUÁI ĐẢN

2.1 ‘Thiên tử thế thiên hành đạo’.

Theo chủ thuyết ‘Thiên tử thế thiên hành đạo’, bất cứ ai, do bất cứ nguồn gốc hoặc thủ đoạn ǵ, hễ chiếm được ngai vàng Trung Hoa là đă được Trời tiền định trở thành Con Trời để thay Trời thi hành Đạo Trời.

Do đó, ư muốn của vua Trung Hoa là ư Trời, là Đạo Trời. Vua Trung Hoa là vua của toàn thể Nhân loại. Vạn vật dưới bầu trời, thiên hạ, đều thuộc về vua Trung Hoa. Vua Trung Hoa có toàn quyền sinh sát trên mọi con người, là chủ nhân mọi tài sản trên trái đất.

Do đó, toàn thể Nhân loại, và toàn thể vạn vật, có bổn phận thiêng liêng là khuất phục vua Trung Hoa.

*     *

2.2 Thiên triều Thống trị.

Hễ làm vua là có thiên mệnh, là đă được thiên định thành Con Trời, thay Trời thống trị muôn dân. Nhưng thiên tử cần quan lại để thể hiện quyền sinh sát trên vạn vật.

Do đó, triều đ́nh, quan lại Trung Hoa, là thần thánh lớn nhỏ của thiên tử, là ‘thiên triều’. Thiên triều lănh mệnh của thiên tử để trực tiếp thống trị muôn dân. - [Cũng do đó, h́nh ảnh mọi vị thần thánh của Trung Hoa đều là các quan lại lớn nhỏ. Ông nào cũng mập mạp, phè phỡn, ăn no mặc đẹp. Ba ông Phúc Lộc Thọ là 3 ông thủ tướng 3 triều].

V́ vậy, trong suốt ḍng lịch sử Trung Hoa, giới sĩ phu Trung Hoa luôn luôn phủ phục thờ lạy bất cứ ai đă trở thành ‘thiên tử’, dầu là bạo chúa, dầu là ngoại xâm, để được là thành phần của ‘thiên triều’, để được toàn quyền thống trị và sinh sát trên mọi con người, trên vạn vật, trên người dân.

*     *

2.3 Nhân loại Nô lệ.

Ngoài thiên triều Trung Hoa thần thánh, người dân Trung Hoa và toàn thể Nhân loại đều hạ tiện.

Người dân Trung Hoa bị truất bỏ mọi quyền sống, kể cả quyền tư hữu. Người dân Trung Hoa chỉ là nô lệ truyền kiếp của thiên triều. Trong suốt ḍng lịch sử Trung Hoa, thiên triều luôn tùy tiện hành hạ, bóc lột, và tàn sát người dân. - [Trong mọi cuộc tranh giành quyền lực, người dân Trung Hoa luôn là nạn nhân của những cuộc tàn sát tập thể do mọi phía. Nhiều làng, nhiều thành, nhiều vùng bị tuyệt diệt].

Mọi giống dân bốn phía quanh Trung Hoa đều là mọi rợ man di, là tứ di. Tất cả mọi điều tốt đẹp, văn minh của tứ di đều nhờ ‘thiên triều’ Trung Hoa mà có.

Các nước xa hơn tứ di, như Chiêm Thành, là nước của khỉ và đười ươi : nước Hồ Tôn Tinh.

Các dân xa xôi như Âu, Mỹ, Phi... là quỉ, là bạch quỉ, là hắc quỉ.

*     *

2.4 Sứ mạng Nô hóa Thiên hạ.

Do đó, theo 'mệnh trời', Trung Hoa có sứ mạng cao cả là Nô hóa Thiên hạ, biến vạn vật dưới bầu trời, biến mọi con người, thành thần dân, thành nô lệ của Thiên triều Trung Hoa thần thánh.

*     *     *     *

3. THỰC HÀNH QUÁI ÁC

3.1 Sách lược Ngoại Nho Nội pháp.

Trong mấy ngàn năm qua, để thể hiện ‘sứ mạng thi hành đạo trời’, để thực thi chủ nghĩa Nô hóa thiên hạ, Thiên triều Trung Hoa đă xử dụng sách lược ‘Ngoại nho Nội pháp’, dùng lễ trị để che đậy pháp trị.

Bên ngoài, ngoại giao, hoặc nơi phần đất chưa thể xâm lăng, th́ tuyên truyền nho học, tuyên truyền chính sách nhân trị, khoan dung, cứu trợ, từ thiện... Nhưng ngầm bên trong và đối nội, th́ đầu độc, chia rẻ, cướp bóc, áp đặt pháp luật khắc khe, tàn độc, sắt máu.

*     *

3.2 Chính sách Soán đoạt Hủy diệt.

Cũng trong suốt ḍng lịch sử, giới thống trị Trung Hoa, thiên triều, đă thực thi chính sách Soán đoạt và Hủy diệt.

Bằng mọi phương cách, bất chấp thủ đoạn, Trung Hoa soán đoạt mọi sự hay tốt, mọi văn minh, kỹ thuật... của mọi dân mọi nước.

Đồng thời, Trung Hoa tận diệt mọi dấu vết cao trội hoặc khác biệt với Trung Hoa, và áp đặt định kiến mọi giống dân địa phương đều lạc hậu sơ khai, mọi sự hay tốt đều do và nhờ Trung Hoa mà có. - [Sắc lịnh năm 1406 dl của Minh Thành Tổ, gởi Trương Phụ, ghi rơ chính sách của Trung Hoa : “Ngoài ra, nhất thiết các thứ sách vở chữ viết, cho đến các câu ca lư dân gian, sách dạy trẻ... th́ một mảnh một chữ đều đốt hết... Các bia do An Nam lập ra th́ phá hủy tất cả, một chữ chớ để c̣n.”.

*     *     *     *

4. HỆ QUẢ KHỐC HẠI CHO NGƯỜI DÂN TRUNG HOA

4.1 Thân phận Người Dân Trung Hoa.

Trong suốt lịch sử, người dân Trung Hoa đă luôn là mồi ngon để giới quyền chức Trung Hoa thỏa măn mọi cuồng vọng man rợ nhất của nền văn hóa du mục.

Càng cho ḿnh cao sang thần thánh, được Trời tiền định, giới quyền chức Trung Hoa càng dùng mọi phương cách hiếp bức và hạ nhục người dân. Trong tầm mắt và sách vở của ‘thiên triều’, người dân phải thấp hèn, ngu si, hủ lậu, không tông tích, không cội nguồn, không lịch sử, không văn hóa, không nhân phẩm.

Người dân Trung Hoa bị tước bỏ mọi tư hữu, mọi quyền sống. Cuộc sống người dân hoàn toàn lệ thuộc vào ‘đại ân đại đức’ của thiên triều gian tham bạo ngược.

Thực tế và lịch sử Trung Hoa là một bảng liệt kê những khốn cùng vô tận của người dân Trung Hoa.

*     *

4.2 Năm Trăm năm Nô lệ Ngoại Tộc.

Trong 900 năm gần đây, Trung Hoa lại bị 500 năm dưới ách thống trị của Kim, Mông, Măn, Âu.

Điểm đáng chú ư là trong tất cả những lần xâm chiếm Trung Hoa đó, từ Kim, đến Mông, Măn, Âu... lần nào thực lực xâm lấn, kể cả dân số, lănh thổ, sản lượng, kỹ thuật, chiến cụ, quân đội... cũng đều không bằng 1 phần 10 của Trung Hoa đương thời. Nhưng Trung Hoa đă luôn là kẻ chiến bại.

Điều đáng chú ư hơn, là những nhóm người man di và ít oi đó, lại thống trị Trung Hoa tổng cộng hơn 500 năm. Kim 108 năm (1126-1234 dl), Mông 134 năm (1234-1368 dl), Măn 267 năm (1644-1911 dl), trong đó có 72 năm chung với Âu (1839-1911 dl). Và hiện nay, từ năm 1949, hơn 60 năm với chủ nghĩa cộng sản của Âu.

Trong những thời kỳ nầy, chủ nghĩa ‘Thiên triều Nô nhân’ càng được giới thống trị ngoại tộc củng cố và tận dụng. Càng ngày giới quyền chức Trung Hoa càng hống hách và tàn bạo hơn đối với người dân.

Trong suốt hơn 5 thế kỷ đó, và cả hiện nay, người dân Trung Hoa buông xuôi, giới nho sĩ Trung Hoa lại chỉ biết phủ phục tuân lịnh ‘vị Thiên tử’ ngoại xâm để thẳng tay đày đọa người dân.

*     *     *     *

5. HỆ QUẢ HIỆN NAY : NGUY CƠ ĐẠI HỌA và TỬ HUYỆT CỦA TRUNG HOA

5.1 Áp đặt thành Niềm tin.

Sau gần 3000 năm bị mọi triều đại áp đặt, người dân Trung Hoa sống với niềm tin ‘vua là con Trời, quan lại là thần thánh, người dân là nô lệ’... Trung Hoa ‘ sứ mạng Nô hóa thiên hạ, theo sách lược Ngoại nho nội pháp, và chính sách Soán đoạt hủy diệt’.

Đối với giới thống trị Trung Hoa, đây là những đương nhiên, không cần bàn cải, không thể thay đổi.

*     *

5.2 Mặt nạ Khổng học.

Thực thi sách lược Ngoại nho Nội pháp, nền văn hóa Khổng học mà Trung Hoa tŕnh bày với thế giới, chỉ là chiếc mặt nạ che giấu cuồng vọng tham tàn bạo ngược của những kẻ tự cho ḿnh có ‘thiên mệnh’. Khổng học chỉ là tấm màn thống nhất giả tạo che giấu sự rời rạc hàng tỷ mảnh của 99% người dân Trung Hoa nô lệ.*3

    *3 - Đọc thêm Người Trung Quốc Xấu Xí, do Bá Dương, xb Đài Loan, bản dịch Nguyễn Hồi Thủ, L.A., 1999.

Trên thực tế, Khổng học đă bị cắt xén thành Nho học để phục vụ Thiên triều, trở thành độc quyền và hào quang của giới thống trị. Nho học không dành cho người dân, 99% dân số Trung Hoa không được hưởng nhờ.

- [Những ǵ hay tốt trong nếp sống đại chúng Trung Hoa qua mọi thời đại, và hiện nay, không phải do giới thống trị cổ vơ Khổng học, mà do đại chúng Trung Hoa gốc Tộc Việt, không biết đọc viết, đă âm thầm sống và lưu truyền nếp sống của Tổ Tiên Việt].

*     *

5.3 Người Dân Trung Hoa Khiếp nhược.

Hệ quả hiển nhiên nhất của chủ nghĩa ‘Thiên triều-Nô nhân’ là : trong suốt 3000 năm qua, từ 1046 ttl, những tiếm đoạt, những xuyên tạc, những áp đặt, những hống hách, những lăng mạ, những cưỡng bức, những thâm hiểm, những hung bạo, những đầu độc, những tàn sát... của giới quyền chức Trung Hoa, đă là gánh nặng ngàn cân nghiền nát tinh thần và nhân phẩm của người dân Trung Hoa.

Người dân Trung Hoa là những tên nô lệ khiếp nhược truyền kiếp 3000 năm, đói khát, tự ti, không lư tưởng, không nhân phẩm... chỉ tham tư lợi bất chấp thủ đoạn. - [Hiện tượng thức ăn và hàng hóa độc hại hiện nay chỉ là phần nổi. C̣n biết bao gian tham khác về kinh tế, tài chánh... đầu cơ, lường gạt, hàng giả, vi phạm tác quyền, trộm cắp kỹ thuật...].

Cũng v́ vậy, Trung Hoa không bao giờ có được sức mạnh dân tộc và đoàn kết đúng nghĩa. Tinh thần dân tộc và đoàn kết không thể nảy mầm nơi 99% dân số nô lệ khiếp nhược truyền kiếp.

* Đây chính là nguyên nhân của hơn 500 năm Trung Hoa lụy phục dưới ách thống trị của những nhóm dân chỉ có 1/10 sức mạnh của Trung Hoa.

Hơn nữa, chính 500 năm bị nghiền nát cùng cực nầy càng làm cho t́nh trạng thành tệ hại hơn và trở thành nhược điểm chí tử, là tử huyệt của Trung Hoa hiện nay.

- [Trong lần Nhật xâm lăng Trung Hoa vừa qua, 1937-1945, một người lính Nhật, với một cây súng, đă một ḿnh tiến chiếm và một ḿnh cai trị một làng Trung Hoa trong suốt thời chiến. - 5000 tù binh Trung Hoa bị 100 lính Nhật tập trung, rồi ung dung dàn súng máy để giết. Nhưng 5000 lính Trung Hoa chỉ đứng chờ bị bắn chết, không một người lính Trung Hoa nào tính chuyện kháng cự hoặc bỏ chạy. (!) (Phim tài liệu của Nhật, đă phổ biến)].

*     *

5.4 Giới quyền chức Trung Hoa Cuồng vọng và Hèn hạ.

Đang khi đó, giới quyền chức Trung Hoa lại là những tên tự coi ḿnh là siêu phàm, có dự phần thiên mệnh, luôn sống trong cuồng vọng và ảo tưởng khoa trương.

Đă không có thực lực tiềm tàng, vỏ ngoài lại hống hách tham tàn, cùng với những tăng triển bấp bênh, những kỹ thuật trộm cắp, vá víu, những giàu mạnh dựa trên bán rẻ sức nô lệ của toàn dân Trung Hoa, những ảo giác hùng cường nhờ sự hỗ trợ của những tên tài phiệt ngoại quốc gian tham... đang làm cho trái bong bóng khinh khí cầu Trung Hoa ph́nh lớn và bay cao, chứa đầy ảo vọng.

Những cấu kết với giới thống trịChâu Phi, và Nam Mỹ, không có giá trị hậu thuẫn thực tế, chính sách đàn áp hung bạoTây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương, Tứ Xuyên, chính sách ‘đẻ một con’ đang làm tàn rụi tương lai Trung Hoa... càng làm cho bong bóng thêm căng cứng, thêm mỏng manh.

Ngoài ra, v́ ư thức nguy cơ hoàn toàn lệ thuộc vào kỹ thuật và tài nguyên ngoại nhập, Trung Hoa càng gia tăng trộm cắp kỹ thuật, càng bức bách cướp đoạt tài nguyên ở Châu Phi, Nam Mỹ, càng hung hăng xâm lấn Biển Đông, và đầu độc mọi dân nước... đă biến Trung Hoa thành đại họa khích động toàn thế giới.

Hơn nữa, với bất cứ giá nào, ở bất cứ phương diện nào, các cường quốc hiện đại không thể khoanh tay để Trung Hoa cưỡng đoạt vị thế hùng mạnh nhất thế giới, nhất là khi toàn thể binh lực Trung Hoa không bằng một phần nhỏ các hạm đội đối nghịch...

*     *     *     *

6. THIÊN HẠ THÁI B̀NH

Thực vậy, chỉ cần một thoáng cọ xát, Trung Hoa sẽ nổ tan thành vài chục mảnh hoang tàn, với vài mươi ‘thiên tử’ cắn xé nhau.

Khi đó, bọn gian hùng Trung Hoa lại hung hăn tàn sát lẫn nhau, để tranh phần giữa mấy mươi cái ‘thiên triều’ mới.

Từ đó, gần thôi, Thiên hạ sẽ Thái B́nh.

_____________________

Nguyễn Thanh Đức 2013.

Trở về Đầu Bài

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Xem các bài viết khác trong Paul Nguyễn Đức Sách , Khoá 7 GHHV Đà Lạt Việt Nam.