HIỂU M̀NH BIẾT NGƯỜI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

gxvnparis

 

Nguyên-tác

PLEASE UNDERSTAND ME


character & temperament types
David Keirsey & Marilyn Bates
Del Mar, CA 1984

Permision granted by PNBC 1993

 

Bản dịch

HIỂU M̀NH BIẾT NGƯỜI


Hà-Hoàng-Tâm
cao-học hướng-dẫn tâm-lư

 

 

 

 

nội-dung         3

 

chương 1


bá nhân bá tính                      4
trắc-nghiệm tính t́nh       (11) 8
khuynh-hướng nền-tảng:
E & I                                (20)
N & S                              (23)
T & F                               (26)
J & P                               (30)

 

chương 2


4 nhóm chung về tính t́nh   36
SP                                    (42)
SJ                                     (52)
NT                                   (62)
NF                                   (75)

 

chương 3


tính t́nh trong hôn-phối      88
1.- INTP                          (94)
2.- ENTP                         (95)
3.- INTJ                           (96)
4.- ENTJ                          (97)
5.- INFP                          (97)
6.- ENFP                         (98)
7.- INFJ                           (99)
8.- ENFJ                         (100)
9.- ESFJ                         (100)
10.- ISFJ                        (101)
11.- ESFP                      (101)
12.- ISFP                       (102)
13.- ESTJ                       (103)
14.- ISTJ                        (103)
15.- ESTP                      (104)
16.- ISTP                       (104)
nhóm SP                         (105)
SJ (109)
NT (114)
NF (119)

 

chương 4


tính t́nh trong giáo-dục trẻ em 127
khuynh-hướng
E & I                                   (132)
S & N                                 (134)
T & F                                  (137)
P & J                                   (139)

 tính t́nh
SP                                       (140)
SJ                                        (145)
NT                                       (149)
NF                                       (155)

 học hỏi
SP                                      (159)
SJ                                       (161)
NT                                      (163)
NF                                      (165)

 

chương 5


tính t́nh trong vai-tṛ lănh-đạo 168

 cảm ơn
SP                                          (171)
SJ                                           (171)
NT                                         (172)
NF                                         (172)

 làm việc
SP                                         (175)
SJ                                          (181)
NT                                        (188)
NF                                        (195)

 trở ngại
NF                                       (202)
SJ                                        (203)
NT                                       (203)
SP                                        (204)

 giáo-huấn
SP                                         (207)
SJ                                         (209)
NT                                        (211)
NF                                        (215)

 

chương 6

nhận-định tổng-quan về 16 mẫu tính t́nh 218

 1.- ENFJ (219) 2.- INFJ (222) 3.- ENFP (226) 4.- INFP (230)

 5.- ENTJ (233) 6.- INTJ (236) 7.- ENTP (240) 8.- INTP (244)

 9.- ESTJ (247) 10.- ISTJ (249) 11.- ESFJ (252) 12.- ISFJ (254)

 13.- ESTP (257) 14.- ESFP (260) 15.- ISTP (262) 16.- ISFP (267)

 bảng tổng-quan về các mẫu tính t́nh   272

 

phụ-lục

273

 A.- hệ-thống bậc thang giá-trị              274

 B.- 8 khuynh-hướng tính t́nh               275

 C.- nhận-định khả-năng của giác-quan 277

 nhận-định tổng-quan                           280

 tủ sách Xuân-Tâm 1997                      281

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

 

Xem các bài viết khác trong Anthony Vũ Hùng Tôn.