LƯỢC SỬ TỘC VIỆT từ Năm 5000 ttl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Holy

 

VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG và Thời NHÀ TRƯNG, 214 ttl - 43 dl

 

1. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG

2. VIỆT LẠC thời SUY VI

3. VIỆT LẠC thời NHÀ TRƯNG

1. VIỆT LẠC cuối THỜI HÙNG

1.1 Khởi đầu Áp Lực Trung Hoa trên Việt Lạc.

Nhà Chu chấm dứt năm 256 ttl, bị Tần diệt. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa năm 221 ttl. Tần bị Hán diệt năm 206 ttl.

Năm 214 ttl, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư dẫn 50 vạn quân xâm lấn Việt Lạc, ở vùng Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông. Nhưng sau 3 năm Đồ Thư thua trận, bị giết.*1

    *1 - Theo Việt Nam Sử Lược, do Trần Trọng Kim, nxb Trung Tâm Học Liệu, Sàig̣n 1971, q1, tr 18 tt. - Đọc bài 1108. Việt và Hoa Thời Hùng 4B-C, đoạn 3.3.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vùng đất Việt Lạc bị áp lực của Trung Hoa.

[Trước đó, năm 1218 ttl, Việt Lạc đă bị Ân Cao Tôn xâm lấn, sau 3 năm, Ân Cao Tôn bị đánh bại. Nhưng Ân Cao Tôn không phải người Hoa. Tộc Hoa chỉ thành h́nh năm 1046 ttl, ở Thiểm Tây, 172 năm sau].*2 

    *2 - Đọc bài 1106. Tộc Việt Thời Hùng 3, đoạn 4.2.

 

*     *

1.2 Việt Lạc với Triệu Đà.

a. Nước Nam Việt.

Năm 207 ttl, Triệu Đà, tướng Nhà Tần, đă chiếm phần đất của Việt Lạc, nay thuộc Quảng Tây, Quảng Đông.

Nhân việc Tần bị Hán diệt năm 206 ttl, Triệu Đà giết tất cả quan tướng của Tần, tự xưng Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Nam Việt, đóng đô tại Phiên Ngung, nay là Quảng Châu.

Triệu Đà đă cố gắng thâu phục ḷng dân Việt Lạc trong vùng. Triệu Đà cũng đặc biệt phát triển về chính trị, quân sự, và văn hóa bản địa, để trở thành một đế quốc biệt lập với triều Hán. Chính Ông đă thay đổi nếp sống, thay đổi trang phục, thay đổi cách xưng hô, theo phong tục Việt Lạc, lấy vợ Việt.

Đang khi đó, Việt Lạc Đồng Đ́nh có Trường Sa Vương, và Việt Lạc Sông Hồng có Vua An Dương.

Năm 181ttl triều Hán đưa quân đánh phá Nam Việt, nhưng đại bại.*3

    *3 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 30.

b. Triệu Đà chiếm Thành Ốc - Chấm dứt Thời Hùng, năm 180 ttl.

Năm 180 ttl, Triệu Đà chiếm đóng Thành Ốc [Loa Thành], trị sở của Việt Lạc Sông Hồng, [nay là Cổ Loa]. Theo truyền kỳ Mỵ Châu,Triệu Đà đă đánh bại Vua An Dương, với kế Trọng Thủy ở rể làm gián điệp. [Năm 180 ttl, ghi theo Sử Kư, do Tư Mă Thiên, viết năm 109-91 ttl].*4

    *4 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, do Phạm văn Sơn, Sàig̣n 1960, tr 60, chú thích 1.

Năm 180 ttl chấm dứt Thời Hùng.

*     *     *     *

2. VIỆT LẠC thời SUY VI

2.1 Nước Phụ dung của Nhà Triệu.

Tuy Triệu Đà cai trị, nhưng chính Triệu Đà lại tự thay đổi theo Dân Việt để mong thành lập một đế quốc riêng.

V́ vậy, trong 69 năm, 180-111 ttl, vùng Sông Hồng [và trong 96 năm, 207-111 ttl, các vùng Nam Việt khác], dầu sống dưới triều Nhà Triệu, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp sống Văn hóa của Tổ Tiên, các Trưởng Lăo Việt Lạc tiếp tục cai quản dân theo truyền thống, kinh tế và lực lượng an ninh cũng tiếp tục được củng cố.

Trên thực tế, Việt Lạc Sông Hồng chỉ là một nước phụ dung.Thời kỳ nầy không thể coi là thời Bắc thuộc.*5

    *5 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 58; và tr 86-87.

*     *

2.2 Thời Phụ Dung Tây Hán, 111 ttl – 30 dl.

Năm 111 ttl, Nam Việt bị Hán xâm lăng.

Từ 111 ttl tới 30 dl, trong suốt 141 năm, tuy danh nghĩa là Nam Việt bị Nhà Hán xâm lăng, sách vở Trung Hoa không nói tới vùng đất Việt Lạc.*6

    *6 - Đọc Việt Nam Sử Lược, q1, tr 38; và Việt Sử Toàn Thư, tr 105.

Đây là dấu chỉ vào thời kỳ nầy, Việt Lạc vẫn chưa có liên hệ nhiều với Hán.

Lại nữa, theo cách hành xử của Nhà Hán thời đó, Tây Hán 206ttl - 8dl, quan thứ sử các vùng đất phụ dung chỉ có nhiệm vụ mỗi năm 3 tháng đi thâu thuế về nộp cho triều đ́nh. Đă không có hệ thống cai trị trực tiếp, không có quân ngoại xâm trên phần đất Việt Lạc.

Từ năm 8 dl tới năm 25 dl là thời loạn lạc của Trung Hoa, việc thu thuế cũng lơ là.

Như vậy, trong suốt thời nầy, Việt Lạc chỉ là một nước phụ dung đóng thuế cho triều Hán. [Như việc triều cống của các thời sau].*7

    *7 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 101-102, 105.

*     *

2.3 Hán Quang Vũ xâm lăng, 30 dl.

T́nh h́nh thay đổi từ năm 30 dl, khi Hán Quang Vũ áp đặt chính sách hà khắc, đưa quan lại tới trực tiếp cai trị các vùng Việt Lạc. Từ đó xuất hiện quan quân trú đóng, chiếm đoạt, tham ô, tàn ác.

Bốn năm sau, 34 dl, xuất hiện thái thú Tô Định, thêm khắc nghiệt, thêm nhiều điều luật, nhiều sắc thuế mới.*8

    *8 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 106.

*     *     *     *

3. VIỆT LẠC thời NHÀ TRƯNG

3.1 Việt Lạc kháng chiến, năm 30 dl.

a. Nếp sống Truyền thống.

Theo thực trạng đương thời, từ 111 ttl tới 30 dl, ngoài việc mỗi năm một lần đóng thuế cho thứ sử, đời sống dân Việt Lạc vẫn không thay đổi. Trung Hoa chưa ảnh hưởng trên nếp sống xă hội, văn hóa, chính trị, kể cả quân sự, an ninh... của Việt Lạc.

Trong suốt 141 năm đó, dân Việt Lạc vẫn tiếp tục sống nếp sống truyền đời của Tổ Tiên.

Việc cai trị vẫn ở trong tay các Trưởng Lăo Việt Lạc. Thành phần bảo vệ an ninh cho Làng, Nước, vẫn sinh hoạt b́nh thường.

Đời sống thường ngày của người Dân, nếp sống văn minh Lúa Nước, kỹ thuật trồng cấy, kỹ nghệ đồ đồng đồ gốm, văn học, thơ văn, chữ viết... của Việt Lạc, vẫn tiếp tục phát triển.

Nếp sống Làng thôn, với tất cả đặc tính và sức mạnh của thể chế Làng-Nước Việt Lạc, vẫn sống động và tăng trưởng.

Văn hóa Việt Lạc vẫn ngày một thêm tốt đẹp, sâu sắc.*9

    *9 - Về tầm quan trọng của định chế Làng-Nước Việt Lạc, đọc bài 2106. Nếp Sống Làng Thôn, đb phần 7; và bài 2110. Công Cuộc Cứu Nước Cứu Dân, đoạn 7.1.

b. Việt Lạc chống xâm lăng.

Từ năm 30 dl, do việc áp đặt quan lại của Hán Quang Vũ, cuộc sống của Dân Nước khắp toàn vùng Việt Lạc, từ Đồng Đ́nh, qua Lưỡng Quảng, tới Sông Hồng, bỗng bị xáo trộn.

Do đó, toàn thể Việt Lạc ở khắp nơi đều sẵn sàng đứng lên.

Toàn bộ hệ thống và sức mạnh của xă hội, chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... đều được vận dụng để đối phó với giặc.

Mọi nơi, mọi đơn vị lớn nhỏ, đều sẵn sàng, với lực lượng, tổ chức, và thủ lănh sẵn có.

Trong t́nh trạng sôi động đó, do ưu thế của vùng Sông Hồng, do việc liên kết và chủ động của 2 vùng Mê Linh và Châu Diên, [quê của vợ chồng Trưng Trắc và Thi Sách], qua biến cố Tô Định giết hại Lạc Tướng Thi Sách, và do truyền thống mẫu hệ mấy ngàn năm của Việt Lạc, Đức Trưng Trắc đă trở thành Thủ Lănh kháng chiến của toàn Dân Việt Lạc.

* Từ năm 30 dl,  toàn thể Việt Lạc đă vùng lên chống giặc Hán xâm lăng, với sự lănh đạo của Đức Trưng Vương.

*     *

3.2 Thời Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, 30-43 dl.

a. Tài Liệu.

Cho tới gần đây, sử Việt có rất ít tài liệu về cuộc khởi nghĩa của Dân Việt Lạc vào đầu thế kỷ thứ nhất dl, do Đức Trưng Vương lănh đạo.

Hầu hết những ǵ được ghi chép đều đă được trích dẫn từ sách vở Trung Hoa, tức là từ phía đối nghịch. Tài liệu của đối phương luôn thiếu xác thực, nhiều chủ quan.

Gần đây, nhờ những phát hiện ở Việt Nam và trên vùng đất của Việt Lạc xưa, đặc biệt qua các Đền thờ, Thần tích, và di tích, chúng ta có thêm nhiều chi tiết đă không được sách vở Trung Hoa ghi chép chính xác.

b. Theo lịch sử, thần phả và di tích.

Lịch sử Nước Ta đă nhiều lần ghi lại việc các Sứ thần Đại Việt đă kính viếng Đền thờ Đức Trưng Vương và các Danh Tướng của Ngài tại Hồ Đồng Đ́nh, Thẩm Giang, Trường Sa, Phiên Ngung, Khúc Giang, Uất Lâm... hiện nay thuộc các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Hải Nam. Nhiều nơi vẫn c̣n truyện tích và di tích của các trận đánh thời Đức Trưng Vương.*10

    *10 - Đọc bài 1110. Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, đoạn 5.2.

Căn cứ trên các thần phả và di tích, hiện nay chúng ta có tên tuổi và tiểu sử của 162 vị danh tướng thời Đức Trưng Vương. Các Vị đă được dân Việt Lạc thờ kính trong suốt hai ngàn năm qua. Đền thờ của các Ngài đầy dẫy nhiều nơi khắp vùng nay là Nam Trung Hoa, Bắc Phần và Bắc Trung Phần Việt Nam. Trước năm 1945 dl, chỉ vùng ven sông Đáy, đă có Đền thờ của 94 vị. Hiện nay, di tích vẫn c̣n nhiều.

Tiểu sử của các vị Anh Hùng cộng sự của Đức Trưng Vương càng chứng tỏ tinh thần của Toàn Dân Việt Lạc đương thời. Các Ngài nổi dậy ở khắp nơi, chứ không chỉ ở vùng Sông Hồng. Nhiều vị đă đánh đuổi giặc trước khi liên hợp với Đức Trưng Vương.*11

    *11 - Danh sách và tiểu sử của nhiều Vị được ghi nhận ở phần "Di Tích Lịch Sử" trong bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, của Trần Đại Sỹ, 4q, nxb Nam Á, Paris 1986. Nhiều chi tiết cũng trích dẫn từ Bộ sách nầy.

c. Tiểu sử Mă Viện.

Tiểu sử của tướng giặc Mă Viện, qua sách vở Trung Hoa, đặc biệt qua Mă Viện Truyện trong Hậu Hán Thư, do tên quan lại Trung Hoa Phạm Diệp, viết cách đây hơn 1500 năm, cũng ghi nhận tầm quan trọng, sức mạnh và địa bàn hoạt động của nghĩa quân Việt Lạc thời bấy giờ.

Theo Mă Viện Truyện, sau khi tướng tá của 65 thành thua chạy, triều đ́nh Hán hoảng hốt, không một tướng nào dám lănh nhận quân ‘chinh phạt’. V́ vậy, Quang Vũ phải phong tước vị tột bực cho danh tướng già Mă Viện, để Mă Viện dám liều chết. Trước khi đi, Mă Viện c̣n để lại thư tuyệt mạng cho gia đ́nh.*12

    *12 - Đọc bài 1110. Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam, mục 6.4a. - Thực oái oăm và bêu xấu, trong thư tuyệt mạng, một câu đă trở thành danh ngôn của Mă Viện : ‘Thôi th́ [!], làm tướng da ngựa bọc thây, hơn là chết tại xó nhà’. (Họ Mă !).

Mă Viện kéo theo 2000 chiến thuyền lầu cao cũng không phải để chen nhau vào Sông Hồng để diệt ‘đám giặc cỏ’, mà là trận chiến ở Hồ Đồng Đ́nh...*13

    *13 - Đọc Việt Sử Toàn Thư, tr 109-111.

d. Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

Như vậy, từ năm 30 dl, toàn thể dân Việt Lạc đă vùng lên chống quân ngoại xâm Đông Hán.

Từ năm 40 dl, Đức Trưng Vương đă hoàn tất việc tái chiếm toàn thể vùng đất Việt Lạc. Ngày nay, ngoài phần đất Nước ta, c̣n gồm Hồ Nam, Quư Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, và một phần Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, Phúc Kiến. (Bản đồ).

 

Đây là phần đất thuộc hai Vùng Đồng Đ́nh và Lĩnh Nam. V́ vậy, Đức Trưng Vương đáng được tôn hiệu Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.*14

    *14 - Theo Dư Địa Chí của Đức Nguyễn Trăi, (viết năm 1438 dl), Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam đặt tên nước là Hùng Lạc. - Đọc Nguyễn Trăi Toàn Tập, bản dịch Viện Sử Học, nxb Khoa Học Xă Hội, Hà Nội 1976, tr 215.

Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam về thần ngày 6 tháng 2 năm 2922 lịch Việt, 43 dl, khi mới 31 tuổi.

Trong suốt lịch sử Nhân loại, cho đến hiện nay, chưa hề có một Nữ Nhân nào tạo chiến công hiển hách, thần tốc, tái chiếm vùng đất mênh mông, như Đức Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

Nam nhân có được mấy người ?*15

     *15 - Đọc bài 1110. Đại Đế Đồng Đ́nh Lĩnh Nam.

_____________________

 

Nguyễn Thanh Đức 2013.

Trở về Đầu Bài

 


Mời đọc tiếp các bài :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem các bài viết khác trong Paul Nguyễn Đức Sách , Khoá 7 GHHV Đà Lạt Việt Nam.