Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ HY SINH

 

 

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi hãy sống như một của lễ trước mặt Chúa.

Tôi hỏi Mẹ: Sống như một của lễ trước mặt Chúa là thế nào?

Thì Đức Mẹ trả lời:

Con hãy sống yêu thương và hy sinh.

2.

Lễ suy tôn Thánh giá và lễ Đức Mẹ sầu bi nhắc nhớ hai điều này:

Yêu thương, mà không hy sinh là yêu thương giả.

Hy sinh, mà không yêu thương là hy sinh thừa.

3.

Như vậy, đã yêu thương thì phải chấp nhận khổ đau.

4.

Tôi đã vâng lời Đức Mẹ, mà sống như vậy.

Và tôi tự nhiên rất tôn sùng Thánh giá.

+ Tôi hay nhìn lên Thánh giá.
+ Tôi hay hôn kính Thánh giá.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá trên mình.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá trên những gì tôi ăn.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá khi tôi sợ hãi.
+ Tôi hay làm dấu Thánh giá khi tôi bị quỉ cám dỗ.
+ Tôi bao giờ cũng làm dấu Thánh giá khi tôi ngủ, khi vừa thức dậy.

5.

Tôi cảm thấy:

+ Thánh giá đã cứu tôi.
+ Thánh giá đã che chở tôi.
+ Thánh giá đã cho tôi sức mạnh.
+ Thánh giá đã phục sinh tôi.

6.

Gương sáng về Thánh giá là:

+ Chúa Giê-su.
+ Đức Mẹ.

7.

Hiện giờ, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy một gương sáng đương thời về Thánh giá. Đó là Đức Giáo Hoàng Phanxico.

8.

Hình ảnh Đức Phanxico ngồi xe lăn thăm mục vụ, kể cả khi dâng lễ là một gương về yêu thương và hy sinh.

9.

Lúc này tôi cũng đang được may mắn thấy nhiều gương sáng về thánh giá nơi nhiều người xung quanh tôi.

10.

Họ yêu thương, nên hy sinh.

Họ hy sinh vì yêu thương.

Và như vậy, họ sống như một thánh lễ.

11.

Chúa đang dùng họ, để xóa đi những lạm dụng về Thánh giá, mà nhiều người đã sai phạm trong lịch sử đó đây.

12.

Vinh dự của chúng ta là Thánh giá Chúa Ki-tô, “nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống lại” (Gl 6,14)

Long Xuyên, ngày 14.09.2022