Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 THAO THỨC (23) -2022-

 

 

ĐỨC MẸ CHO TÔI THẤY
ƠN TIÊN TRI RẤT CẦN
CHO HỘI THÁNH LÚC NÀY

 

 

1.

Kinh Thánh cho thấy: Từ nghìn xưa, dân Chúa được hướng dẫn bởi một số nhân vật đặc biệt gọi là tiên tri.

2.

Các vị này báo trước những biến cố quan trọng sắp xảy ra cho dân Chúa.

Các tiên tri đều do Chúa chọn và sai đi. Nhiều vị muốn trốn tránh trách nhiệm Chúa trao, vì trách nhiệm Chúa trao cho thường là báo trước cho dân những điều mà dân không muốn thấy.

3.

Những ngày này, bằng nhiều cách, Đức Mẹ nhắc nhở tôi về vai trò của tiên tri tại Việt Nam hôm nay là rất cần thiết, và rất khó khăn.

4.

Hơn nữa, đang xuất hiện những tiên tri giả. Những người này như những con múa rối trên sân khấu. Múa máy, hát xướng do động lực muốn phô trương cái đạo đức giả, mà họ lại cho là đạo đức thực.

5.

Tôi không dám nghĩ họ cố ý lừa dối. Nhưng họ bị quỷ Satan lừa dối, mà không hay biết.

6.

Tình hình hiện nay là rất phức tạp. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi được an tâm trong trách nhiệm phục vụ theo thánh ý Chúa.

7.

Đức Mẹ thương cứu tôi khỏi hoang mang. Mẹ cho tôi thấy dấu chỉ, mà Mẹ cho là chắc chắn nhất, để nhận ra đúng hay sai, thực hay giả trong ơn tiên tri, đó là sám hối.

8.

Ai khuyên người ta ăn năn sám hối, thì người đó là tiên tri thực được Chúa chọn và sai đi.

9.

Ai sống sám hối ăn năn, luôn trở về với Chúa, thì người đó là tiên tri được Chúa chọn và được Chúa sai đi.

10.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.” (Lc 1, 76). Ngôn sứ tức là tiên tri.

11.

Tiên tri là kẻ luôn đi trước mặt Chúa, được sự hướng dẫn của Chúa.

12.

Riêng tôi, tôi luôn xin Chúa giữ gìn tôi trong tình xót thương của Chúa.

Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong, con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Người vững một niềm tin
.”
(Ca tình tri ân – Lm. Kim Long).

Long Xuyên, ngày 26.12.2021