Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

NÀY CON ĐÂY

(Lc 1, 38)

 

1.

Nhân lễ mừng kính Sinh nhật Đức Mẹ Maria, tôi hết lòng xin Đức Mẹ ban cho tôi một món quà.

Tôi cứ tưởng món quà của Đức Mẹ sẽ là niềm vui này niềm vui nọ thuộc lãnh vực vật chất. Sau cùng, tôi mới nhận được quà Mẹ ban. Quà đó là chính Mẹ.

2.

Mẹ cho tôi thấy Mẹ đơn giản chỉ là: “Này con đây”.

Mẹ luôn hiện diện trước Chúa, Mẹ luôn nhìn lên Chúa, Mẹ đợi chờ tất cả nơi Chúa.

3.

Này con đây”. Tâm tình của Mẹ được ví như người nữ tỳ luôn luôn nhìn vào bàn tay bà chủ, mà thánh vịnh đã mô tả: “Như mắt người đầy tớ nhìn vào bà chủ, mắt con cũng hướng về Chúa là Đấng xót thương con như vậy” (Tv 122, 2).

4.

Này con đây”. Quan tâm duy nhất và sâu xa nhất của Mẹ là đón nhận ý Chúa, để thực thi ý Chúa.

5.

Này con đây”, từ thẳm sâu tâm hồn, Mẹ nói với Chúa là Mẹ biết Chúa đã thương Mẹ. “Người đã đoái thương đến phận hèn người nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 48).

6.

Này con đây”. Mẹ biết chắc chắn Chúa nhìn Mẹ. Mẹ chỉ nhìn Chúa đang nhìn Mẹ, cái nhìn của Chúa đang biến đổi Mẹ.

7.

Này con đây”. Chúa biến đổi Mẹ bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa. Thiên Chúa là Tình yêu, Thiên Chúa là Ánh sáng. Với Ánh sáng và Tình yêu cứu độ, Chúa làm cho Mẹ trở thành người đầy ơn phúc, như lời thiên thần đã nói với Mẹ “Kính chào bà đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28).

8.

Này con đây”. Mẹ biết mình được Chúa thương biến đổi, do lòng thương xót Chúa, nên Mẹ hết sức khiêm nhường và nghèo khó. Khiêm nhường và nghèo khó là hai đặc điểm của Mẹ.

9.

Này con đây”. Mẹ nhận biết mọi ơn Mẹ nhận được đều là ơn nhưng không Chúa ban, chứ không do công phúc nào của Mẹ.

10.

Này con đây”. Mẹ nhận biết đời Mẹ và mọi biến cố xảy ra nơi Mẹ đều do lòng thương của Chúa, chứ không phải do định mệnh hoặc do bất ngờ nào.

11.

Này con đây”. Mẹ sẵn sàng để Chúa dùng Mẹ tùy theo ý Chúa. Tin nơi Mẹ là phó thác tuyệt đối mình nơi Chúa. “Xin vâng theo như lời của Chúa” (Lc 1, 38).

12.

Này con đây”. Mẹ trở nên ngoan ngoãn để Chúa dùng trong tay Chúa.

13.

“Này con đây”. Mẹ ra khỏi chính mình, để phó thác mình cho Chúa một cách trọn vẹn, một cách tuyệt đối. Bởi vì Chúa là Cha giàu tình thương xót.

14.

Này con đây”. Giờ đây, tôi rất vui được cùng với Mẹ mà nói với Chúa: “Này con đây”. Đó là lời kinh vắn tắt của tôi. Đó là của lễ nhỏ bé tôi dâng. Đó là tất cả ơn gọi phục vụ của tôi.

15.

Này con đây”. Đó là nguyện ước của tôi cho mọi con cái Mẹ. Sẽ sống như thế, và sẽ chết như thế.

Xin Mẹ giúp mọi con cái Mẹ.

Xin cảm tạ Mẹ với hết lòng con thảo.

Long Xuyên, ngày 08.9.2018