Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-
 

CẢI CÁCH HIỆN NAY TRONG HỘI THÁNH

 

1.

Khắp nơi trong Hội thánh hiện nay đều đang nóng lên khát vọng cải cách. Sao cho Tin mừng được làm chứng, được loan báo ở mọi nơi trong Hội thánh hiện nay.

2.

Nhận thức khát vọng đó là khẩn thiết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã và đang lo việc cải cách nội bộ.

Dưới đây, tôi xin tóm lược chương trình cải cách đó của ngài:

3.

Mục đích cải cách đó là làm hết sức để sáng tỏ hai hình ảnh căn bản sau đây:

4.

Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh đích thực của Thiên Chúa phải được nêu lên cho thế giới hôm nay và cho mọi thế hệ. Hình ảnh đích thực đó đã được mô tả ngay trong Cựu Ước: “Giavê là Đấng dịu hiền và thương xót, chậm nổi giận và đầy tình yêu” (Tv 103, 8). Hình ảnh đích thực đó được Phúc âm giới thiệu rất rõ: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8). “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta” (Eph 2, 4).

5.

Hình ảnh thứ hai là hình ảnh về quyền bính. Chúa Giêsu quả quyết: “Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất. Kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ” (Lc 22, 26).

Phục vụ mọi người, nhưng cách riêng những người nghèo khổ, bị loại trừ.

6.

Để đạt được mục đích cải cách nói trên, người của Hội thánh phải đi vào một con đường dài nhấn mạnh đến hồi tâm, hối cải và thanh luyện nội tâm của chính mình.

7.

Nghĩa là cải cách không phải là thay người mới, mà là thay bản thân chính mỗi người.

Thay đổi bản thân mình là việc đòi nhiều thời gian. Nóng vội là điều luôn phải tránh.

Trên đây là vắn tắt về chương trình cải cách do Đức Phanxicô khởi xướng.

8.

Ngài hoạch định những cải cách cho từng ngành, từng ủy ban trong Hội thánh. Khi hoạch định như thế, Đức Phanxicô đã chọn cố vấn là những người thông biết rõ tình hình đời đạo, giúp ngài có một cái nhìn sâu rộng, để lựa chọn những phương án thích hợp.

9.

Khi đề cập đến vấn đề cải cách trong Hội thánh hiện nay, do Đức Phanxicô khởi xướng, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga đã viết một bài phân tích rất công phu. Đọc bài viết đó của Đức Hồng Y, tôi mới thấy cải cách trong Hội thánh hiện nay là việc hết sức cần thiết, nhưng phải sáng suốt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

10.

Đọc qua chương trình cải cách của Đức Phanxicô, tôi hiểu rõ hơn thế nào là một cải cách mang lại hy vọng cho Hội thánh và nhất là cho chính mình tôi.

11.

Cải cách mang lại hy vọng cho tôi không có nghĩa là lạc quan, mà là một ơn huệ Chúa ban, dựa vào lời hứa của Chúa.

12.

Cải cách mang lại hy vọng cho tôi không có nghĩa là một tình cảm, một sáng kiến, mà là một đợi chờ ở Chúa giàu lòng thương xót.

13.

Cải cách mang lại hy vọng cho tôi không phải là một cuộc sống khép kín, mà là cuộc sống đầy tình liên đới, không phải liên đới bằng tình cảm, mà phải liên đới bằng việc làm, nhất là bằng việc phục vụ những người khổ đau, một cách cụ thể và quảng đại.

14.

Cải cách mang lại hy vọng cho tôi và cho mọi người không phải là một Hội thánh chỉ lo cho mình, mà là một Hội thánh mở rộng về phía mọi đồng bào, để đồng hành với họ, biết đón nhận nhau, để cùng nhau đưa Đất Nước tới bình an đích thực.

15.

Tôi đang thấy cải cách trên đây thấp thoáng nơi nhiều người, nhiều nơi trong Hội thánh tại Việt Nam hôm nay.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa vì những cải cách đó. Với thời gian, những cải cách đó hôm nay chỉ là những hạt giống tốt, sẽ nở ra một mùa màng phong phú cho Tin Mừng cứu độ.

Long Xuyên, ngày 13.9.2018