Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC (13)          -2012-

 THAO THỨC (14) -2013-
 

HIẾU THẢO
ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA VỀ HƯU

 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố từ nhiệm. Ngài về hưu. Mọi người con Hội Thánh vẫn mến thương Ngài.

Riêng tôi, tôi sẽ thực hiện lòng mến thương của tôi đối với Ngài, bằng việc góp phần chăm sóc sức khoẻ của Ngài, lúc Ngài đi sâu vào tuổi già sức yếu.

Sức khoẻ của người già gồm sức khoẻ thể xác và sức khoẻ tinh thần.

Theo kinh nghiệm, sức khoẻ tinh thần giữ vai trò quan trọng hơn sức khoẻ thân xác, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người tuổi tác.

Sức khoẻ tinh thần hệ tại ở sự tinh thần hoạt động tốt.

Hoạt động tốt của tinh thần là biết suy tư, biết học hỏi, biết nghiên cứu, biết nhận định, biết phán đoán.

Hoạt động tốt của tinh thần là biết nắm bắt tất cả những gì là chân thiện mỹ trong cuộc sống.

Hoạt động tốt của tinh thần là cảm thấy mình còn có ích cho người khác, nhờ những cống hiến lớn nhỏ thường ngày.

Hoạt động tốt của tinh thần là cảm thấy vui, khi nhận được những tình cảm chân thành gởi tới cho mình do mọi hình thức liên đới xa gần.

Tôi thấy Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI có một lối sống rất phong phú, đó là yêu thương mọi người trong Chúa và với Chúa, nên yêu thương như thế sẽ làm cho tinh thần Ngài luôn luôn trẻ, mặc dầu thân xác phải già đi.

Tôi thấy Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI có một nhận định rất dứt khoát, đó là chỉ những người thánh mới làm nên mùa Xuân cho Hội Thánh, nên nhận định như thế sẽ làm cho tinh thần Ngài luôn thanh thản, mặc dầu dư luận về Ngài và về Hội Thánh Chúa đang trở thành phức tạp.

Nhận thức trên đây giúp tôi có những sáng kiến, để ở bên Đức Thánh Cha về hưu, như một cách báo hiếu chân thành của người con bên chân trời xa ngàn dặm.

Có thể Ngài không cần đến tôi. Nhưng trong ánh sáng đức tin, tôi chắc chắn việc báo hiếu của tôi sẽ đẹp lòng Chúa, và sẽ được cùng với Đức Thánh Cha đóng góp phần nào trong việc mở rộng Nước Thiên Chúa là Nước tình yêu, bình an và ân sủng.

Long Xuyên, ngày 19 tháng 2 năm 2013.