Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1975
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1976
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1977
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1978
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1979
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1980
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 

Tinh Thần Ðón Tiếp

Tối hôm qua, tôi đọc lại một tạp chí tiếng ngoại quốc, có bài nói về Mùa Vọng, đề cập tới tinh thần đức tin. Trong đó họ định nghĩa tinh thần đức tin là tinh thần đón tiếp. Người sống tinh thần đức tin là người biết tiếp đón Chúa Kitô vào lòng mình, vào đời mình.

Hồi nãy, tới đây, tôi được anh chị em dành cho một sự đón tiếp rất ân cần thân thiết. Vì anh chị em nhờ tinh thần đức tin đã nhìn tôi như Người đại diện chính thức của Hội Thánh. Sự kiện đó, làm tôi suy nghĩ: Tinh thần đức tin đúng là tinh thần đón tiếp. Người sống tinh thần đức tin là người không những biết đón tiếp Chúa Kitô, mà cũng biết tiếp đón Hội Thánh của Người.

Rồi trong Phúc Âm vừa nghe, tôi thấy Ðức Mẹ đi thăm bà Isave. Bà Isave đã đón tiếp Ðức Mẹ rất đổi thân tình. Hai người đón mừng nhau. Hai người tiếp đãi nhau. Vì tin vào lời Chúa, vì tin vào hạnh phúc của nhau. Sự kiện đó lại làm tôi suy nghĩ thêm: Tinh thần đức tin đích thực là tinh thần đón tiếp. Người sống tinh thần đức tin là người không những biết đón tiếp Chúa Kitô, không những biết đón tiếp Hội Thánh Chúa, mà cũng biết đón tiếp tha nhân vì danh Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến,

Trước hết, người sống tinh thần đức tin là người biết đón tiếp Chúa Kitô vào lòng mình, vào đời mình. Tiếp đón ai thân tình là biết chia sẻ ý muốn của họ, là biết chiều theo sở thích của họ, là biết làm theo ước vọng của họ. Thánh Phaolô đã diễn tả thái độ tiếp đón đó nơi Chúa Kitô đối với Ðức Chúa Cha, trong một câu ta vừa nghe đọc trong Thánh Thư: “Lạy Cha, này con xin đến, để làm theo thánh ý Cha”. Lời đó, ta cũng nên nói với Chúa, mỗi khi ta đón tiếp Ngài, khi ta dự lễ, xưng tội, rước lễ, đọc kinh và làm các việc đạo đức khác. Với lời đó, tôi xin cúi đầu vâng phục chương trình Chúa muốn về tôi. Tôi xin chấp nhận mọi thánh giá Chúa gởi cho tôi. Tôi xin sẵn sàng từ bỏ những gì không hợp ý Chúa. Tôi xin cố gắng thực thi mọi việc Chúa muốn tôi làm. Lạy Cha, con đến, để làm theo thánh ý Cha.

Nhưng Chúa không đến một mình. Ngài đến với Giáo Hội. Người có tinh thần đức tin không những đón tiếp Chúa Kitô, mà cũng đón tiếp Giáo Hội Ngài. Giáo Hội là các tông đồ và các vị đại diện tại các địa phương. Giáo Hội là giáo huấn, luật lệ, chỉ thị của Tòa Thánh, của công đồng. Giáo Hội là sinh hoạt tôn giáo của địa phận, của xứ đạo. Giáo Hội là các giáo hữu ở khắp mọi nơi, cụ thể là cộng đoàn họ đạo của mình. Ðón tiếp Giáo Hội Chúa Kitô là hãy biết sống kỷ luật và quảng đại trong tinh thần hiệp nhất. “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người, nên một trong chúng ta, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai con”. Lời nguyện hiệp nhất đó Chúa Kitô không những chỉ cầu một lần trong Bữa Tiệc Ly, mà vẫn cầu hằng ngày trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, để sự hiệp nhất trở thành một dấu chỉ cho thái độ đón tiếp Chúa Kitô, gây được tác động truyền giáo giữa thế gian mọi thời.

Chúa Kitô không tách rời khỏi Hội Thánh. Cũng thế, Chúa Kitô không tách rời khỏi tha nhân. “Bất cứ sự gì các con làm cho kẻ khác, vì danh Cha, thì Cha kể như là làm cho chính mình Cha”. Kẻ khác là ai? Thưa là tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nhưng đặc biệt là những kẻ túng nghèo, đau khổ và các trẻ nhỏ. Như thế, rõ ràng Chúa không còn xa lạ. Ngài đã trở nên cụ thể và gần gũi.

Anh chị em thân mến,

Tượng Chúa Kitô Vua trên đài, trước nhà thờ, là một biểu tượng của tinh thần đón tiếp. Ðón tiếp với hai cánh tay rộng mở, như mời gọi, như đón chờ, như sẵn sàng ôm lấy. Ðón tiếp với trái tim nồng nàn, trái tim tha thứ, trái tim chung thuỷ. Ta hãy đến với Ngài và hãy có tinh thần đón tiếp theo gương Ngài. Con đường trước nhà thờ, mới được tu bổ, rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng, cũng nói lên phần nào tinh thần đón tiếp của xứ đạo Thạnh An. Xin Chúa trả công bội hậu cho các người đã góp phần làm các biểu tượng tinh thần đón tiếp này.

Xin Chúa cho chúng ta hết thảy, biết sống tinh thần đón tiếp, để thực hiện tinh thần đức tin trong hôm nay, trong lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới và trong cả cuộc đời. Amen.

Chúa nhật 4 Mùa Vọng/C, Thạnh An ngày 23/12/1979