Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Cách dọn đường
của thánh Gioan Baotixita

Ðức Cha Giuse muốn tôi giảng trong thánh lễ này. Tôi xin vâng chia sẻ chút ít, vừa với khả năng của tôi.

Ðiều tôi muốn chia sẻ là: Thánh Gioan Baotixita đã dùng cách nào để dọn đường cho Ðấng Cứu thế.

I.

Thực vậy, theo suy nghĩ của thánh Gioan Baotixita, thì việc dọn đường đón Chúa chủ yếu là bỏ đàng tội, sám hối trở về đàng lành.

Với suy nghĩ đó, Ngài đã dùng cách nào?

Thưa, Ngài nhấn mạnh đến 2 cách rao giảng.

1/ Cách thứ nhất là Ngài rao giảng bằng chính cuộc sống của Ngài. Cuộc sống của Ngài nói chung là cuộc sống khắc khổ và sa mạc. Khắc khổ là hãm mình ép xác, tránh phạm tội, dù là tội nhẹ. Sa mạc là chiêm niệm trong thinh lặng và khiêm tốn.

2/ Cách thứ hai là Ngài rao giảng bằng lời nói. Nội dung rao giảng bằng lời nói của Ngài có 3 điểm nghiêm khắc.

a) Nghiêm khắc thứ nhất là Ngài đòi hỏi người tội lỗi phải trở về, nên người thực tốt. Ngài không chấp nhận loại trở về nửa vời, Ngài quả quyết: “Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa... Thóc mẩy thì thu vào kho” (Mt 9,10-12). Nghĩa là thóc không mẩy, trái không tốt đều bị bỏ đi.

b) Nghiêm khắc thứ hai là Ngài răn đe: Giờ Chúa phạt đã gần kề: “Cái rìu đã kề sẵn bên gốc cây xấu” (Mt 9,10). Nghĩa là tai hoạ đang tới.

c) Nghiêm khắc thứ ba là Ngài cảnh cáo mọi hoang tưởng đạo đức, muốn tránh bị phạt. “Chúng tôi đã có tổ phụ Abraham...” (Mt 9,9). Nghĩa là con cái Abraham hoặc bất cứ ai nếu có tội, cũng đừng hòng tránh được hình phạt.

Với những đặc điểm kể trên, thánh Gioan Baotixita là một mẫu gương rao giảng rất thực tế, rất thẳng thắn, do lửa nội tâm.

II.

Khi đem mẫu gương đó soi vào đời tôi, tôi xin thú thực là tôi còn rất xa mẫu gương đó. Tôi nhìn nhận khuyết điểm đó với lòng sám hối. Với tuổi nào, tôi vẫn thấy mình cần bắt đầu lại.

Còn, khi đem mẫu gương đó soi vào đời các giám mục, linh mục, tôi thấy một số các ngài đã áp dụng mẫu gương đó tốt, không phải một cách máy móc, nhưng một cách khôn ngoan, khéo léo, tuỳ người, tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh. Xin cảm tạ Chúa.

Tôi thiết nghĩ mẫu gương của thánh Gioan Baotixita vẫn mãi được uy tín cho mọi thời.

Nhưng, tôi xin có vài lời khuyên:

a) Lời khuyên đầu tiên là nên áp dụng một cách thông minh theo ơn Chúa Thánh Thần. Cố gắng tránh kiểu nói bị hiểu là ta có dụng ý xấu, muốn dùng lời giảng, để gièm pha, hạ giá, chửi xéo người khác. Khi giảng, thì luôn ý thức mình được Chúa sai giảng cho ai, vì mục đích gì.

b) Lời khuyên tiếp theo là lúc này, khi thúc giục người ta bỏ đàng tội, sám hối trở về đàng lành, chúng ta cũng nên giới thiệu Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Bởi vì thời nay là thời điểm Chúa muốn mạc khải lòng thương xót Chúa.

Xin hết lòng cảm ơn Ðức Cha Giuse, các cha và mọi người. Xin vui lòng cầu nguyện cho nhau được biết luôn trung thành với ơn gọi dọn đường cho Chúa, đặc biệt là trong những trường hợp xảy ra bất ngờ. Amen.

Bài chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita
tại nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên
ngày 15/6/2007