Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

KHÔN NGOAN VÀ BIẾT LO LIỆU

 

 

1.

Tình hình lúc này đang chuyển biến phức tạp về mọi phương diện.

Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi phải làm gì trước tình hình đó?.

2.

Đức Mẹ dạy tôi thế này:

Con hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho con biết thích ứng với những gì đang và có thể sẽ xảy ra mà hậu quả thì khó lường.

3.

Vâng ý Đức Mẹ, tôi xin Chúa Thánh Thần thương hướng dẫn tôi.

Đọc lại bảy ơn Chúa Thánh Thần thì tôi nhận ra:

Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho tôi về ơn Khôn Ngoan và ơn Biết Lo Liệu.

4.

Được đánh động, tôi hỏi Đức Mẹ:

Thế nào là khôn ngoan?

Thế nào là biết lo liệu?

5.

Đức Mẹ trả lời:

Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy,

đâu là khôn ngoan,

đâu là biết lo liệu,

cho những ai khiêm nhường.

6.

Thánh Phê-rô đã quả quyết như thế một cách mạnh mẽ:

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (1 Pr 5, 5)

7.

Do vậy, Đức Mẹ dạy tôi:

Lúc này hơn bao giờ hết, con phải sống khiêm nhường.

Hãy tránh xa bất cứ điều tự hào nào.

8.

Khiêm nhường và tự hạ như thánh Phao-lo:

Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7, 24).

9.

Khiêm nhường và thích ứng như thế:

Đó là khôn ngoan.

Đó là biết lo liệu.

10.

Đức Mẹ dạy:

Tôi cần cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu của mình:

Ơn khôn ngoan.

Ơn biết lo liệu.

11.

Nhưng cần thận trọng và phân định:

Khôn ngoan và biết lo liệu theo Thánh Ý Chúa.

Vì,

ma quỷ dùng mọi thủ đoạn phá hoại Hội Thánh,

làm cho người ta nhầm lẫn khôn ngoan và lo liệu theo kiểu thế gian.

12.

Tôi cầu xin cho mọi người:

Biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn,

để được ơn khôn ngoan và biết lo liệu theo Thánh Ý Chúa.

Long Xuyên, ngày 10.08.2023