Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Tái Sinh Bởi Trời

Ga 3,1-6

 

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô một điều rất mới làm ông ngỡ ngàng. Chúa Giêsu nói: “Ông phải sinh lại bởi trời thì mới được vào Nước Trời”. Ðiều xưa Chúa dạy ông Nicônêmô, nay cũng là điều Chúa dạy chúng ta.

Thế nào là sinh lại bởi trời?

Theo những gì ghi trong Kinh Thánh, thì sinh lại bởi trời gồm 3 việc này:

Việc thứ nhất là tin

Tin vào Ðức Kitô là Con Thiên Chúa giáng trần đã chịu chết, đã sống lại và đang được vinh hiển, tin Ðức Kitô là Ðấng Cứu Ðộ, tin Ðức Kitô là sự sống cứu độ, tin Ðức Kitô chính là sự cứu độ của chúng ta. Tin như vậy là một sự gặp gỡ Ðức Kitô.

Trong sự gặp gỡ này, chúng ta nhận ra Ðức Kitô không phải chỉ là Ðấng Cứu Ðộ chung cho mọi người, mà là Ðấng Cứu Ðộ riêng của tôi, của anh chị em. Người xuống thế không phải chỉ chung cho một người, mà chung cho mỗi người chúng ta. Người cao sang, nhưng Người vẫn yêu thương chúng ta, những kẻ thấp hèn. Người thánh thiện, nhưng Người vẫn đoái đến những người tội lỗi như chúng ta.

Lúc nãy, trong bài đọc 2, thánh Phaolô đã đề cao tình thương cứu độ: Khi ta còn trong tội lỗi, Ðức Kitô đã chết cho chúng ta, chết chung cho mọi người, và chết riêng cho từng mỗi người chúng ta. Phải gặp được Ðức Kitô là Ðấng Cứu Ðộ của bản thân ta. Như vậy, mới là tin. Tin là một sự gặp gỡ Ðức Kitô, giữa Ðức Kitô với bản thân mỗi cá nhân chúng ta. Ðó là việc thứ nhất để được sinh lại bởi trời.

Việc thứ hai là trở về

Khi gặp được Ðức Kitô, chúng ta sẽ thấy Ngài muốn chúng ta bỏ đàng tội lỗi, để trở về đàng lành. Khi gặp được Ðức Kitô, chúng ta sẽ thấy Ngài muốn chúng ta bỏ ý riêng mình, để sống theo thánh ý Chúa. Khi gặp gỡ Ðức Kitô, chúng ta sẽ thấy Ngài muốn chúng ta bỏ lối sống tách rời Ngài, mà sống mật thiết gắn bó với Ngài, như cành với cây. Và trong khi gặp gỡ Ðức Kitô, chúng ta mới thấy: Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, như Ngài đã yêu thương chúng ta.

Sự trở về như vậy là việc của nội tâm, nhưng cũng đòi chúng ta phải thực hiện bằng những việc cụ thể bên ngoài. Ðây là điều khó, nhưng không miễn trừ cho chúng ta phải có ý chí, phải có thiện chí, phải có cố gắng, nhất là phải cậy trông vào ơn Chúa Thánh Linh. Ðó là việc thứ hai tôi muốn nói tới.

Thứ ba để được sinh lại bởi trời, là lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần

Theo lời Ðức Kitô đã dạy: Chúa Thánh Thần sẽ nhắc lại, và sẽ làm cho chúng ta hiểu những lời Ðức Kitô đã dạy. Chúng ta có thể thuộc lời Kinh Thánh, thuộc giáo lý. Nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần soi sáng bên trong, chúng ta sẽ không hiểu được những gì Ðức Kitô muốn dạy.

Hơn nữa, chúng ta muốn có một sự sống dồi dào hơn, trong sáng hơn, đầy đủ hơn, nhưng Ðức Kitô nói: Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban sự sống đó cho chúng ta. Nếu chúng ta không nhờ ơn Chúa Thánh Thần, sự sống ấy vẫn để ở trong kho tàng, mà không chia được cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không cậy đến ơn Chúa Thánh Thần.

Ngoài ra, Chúa Giêsu cũng đã nói trước: Chúng con phải làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất.

Lúc nãy anh chị em đã hát lên lời đó, nhưng làm chứng cách nào cho thích hợp thì phải nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn.

Trước mắt chúng ta có nhiều cách để làm chứng cho Chúa Kitô. Nhưng không phải lúc nào, nơi nào, cũng phải làm như nhau. Bởi vì có nơi hợp với cách này, có lúc hợp với cách kia. Sự lựa chọn cách làm chứng cho Ðức Kitô, tuỳ thuộc vào ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn.

Tôi vừa nhắc nhở ba việc cần làm để được tái sinh bởi trời, một điều kiện để vào Nước Trời. Khi xét mình lại, tôi thấy tôi vẫn chưa tới được ý nghĩa đầy đủ của ba việc làm mà Chúa đã dạy. Phương chi những người không biết ba việc đó, thì có thể sẽ chưa đi đúng con đường để tìm được sự sinh lại bởi trời.

Vì thế, hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em vắn tắt ba việc đó, để từ nay trở đi, anh chị em bám vào ba việc đó, để có thể đón nhận ơn tái sinh bởi trời.

Hãy tin vào Ðức Kitô. Tin là gặp gỡ Ðức Kitô. Hãy trở về với Ðức Kitô và Phúc Âm của Người. Hãy đón nhận ơn Chúa Thánh Linh, Ðấng mang sự sống, Ðấng soi sáng, Ðấng giúp cho chúng ta biết chọn lựa việc phải làm.

Cầu xin Chúa Thánh Linh hôm nay đến giữa chúng ta, ở mãi với chúng ta, và hướng dẫn đời sống chúng ta. Amen.

Lễ Thêm sức, Phú An ngày 18/8/1994