Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Những Sự Trọng Ðại

Lc 1,39-56

 

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại những lời xưa Ðức Mẹ đã nói để ca tụng Thiên Chúa. Trong những lời ấy, có câu này: “Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Khi nghe câu đó, tôi đã hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, hôm nay chúng con có được phép mượn câu nói đó của Ðức Mẹ để ca tụng Chúa không?. Và Chúa đã trả lời tôi trong lòng rằng: Chắc chắn là được, bởi vì Ðấng toàn năng cũng đã làm nhiều sự trọng đại cho chúng con nói chung, và cho con em chúng con nói riêng.

Thực vậy, khi tôi nghĩ tới những ơn Chúa đã ban cho địa phận, cho họ đạo Long Xuyên, cho chính bản thân tôi, tôi thấy Ðấng toàn năng đã làm nhiều sự trọng đại. Hôm nay, bây giờ, tôi chỉ xin kể lại hai sự trọng đại trước mặt chúng ta:

Sự trọng đại thứ nhất, là hôm nay, con em chúng ta được gần gũi Chúa hơn.

Con em chúng ta đang cảm thấy mình được gần gũi Chúa, được biết Chúa hơn, được hiểu lời Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa thương yêu hơn. Một cách nào đó, con em chúng ta hôm nay, đón nhận Chúa đến trong lòng mình, để Chúa đem sự sống mới, sự sống dồi dào cho con em chúng ta. Một cách nào đó, con em chúng ta hôm nay, gặp được Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Một cách nào đó, con em chúng ta hôm nay nhận thấy Ðức Kitô là Ðấng cứu chuộc của mình, mọi nơi mọi lúc, mãi mãi sau này. Và một cách nào đó con em chúng ta hôm nay nhận thấy mình được nên mới, được biến đổi từ bên trong linh hồn mình và nhìn thấy trong lòng mình một tình thương sẽ là điểm tựa mãi mãi cho mình. Chỉ một sự được gần gũi Chúa hơn trước cũng đã là một sự trọng đại mà chúng ta cần phải ca tụng Thiên Chúa hôm nay.

Sự kiện trọng đại thứ hai đó là hôm nay, con em chúng ta được tích cực hoà mình vào Hội Thánh.

Hình ảnh Hội Thánh bây giờ là quang cảnh cuộc lễ, có đông đảo bà con tín hữu, có các linh mục, có Giám Mục. Tất cả đều trong một bầu khí cầu nguyện, trong một bầu khí thân thương, trong một bầu khí hoan lạc. Hội Thánh này là của con em chúng ta. Con em chúng ta đang tích cực hoà mình vào Hội Thánh này.

Hoà mình vào Hội Thánh này là để đón nhận và để cho đi. Hoà mình vào Hội Thánh này là để mình tập sống tinh thần Giáo Hội, một tinh thần hiệp thông, một tinh thần liên đới, một tinh thần truyền giáo, một tinh thần trách nhiệm. Hoà mình vào Hội Thánh này là để mình có phương tiện phục vụ Chúa hơn, là để mình có cơ hội làm ích cho gia đình và xã hội hơn. Hoà mình vào Hội Thánh này, đó là một ơn huệ trọng đại mà chúng ta cần phải tạ ơn Chúa hôm nay.

Hai sự kiện tôi vừa nói, cùng với nhiều sự kiện trọng đại khác trong đời sống giáo xứ, trong đời sống địa phận, trong đời sống gia đình, đáng là những điều chúng ta phải ca tụng ngợi khen Chúa hôm nay.

Lời ca tụng của chúng ta mỏng manh lắm, yếu hèn lắm. Nhưng Chúa sẽ đoái nhìn lời ca tụng của chúng ta, nếu chúng ta ca tụng Chúa, không những trên bàn thờ đền thánh, mà còn trên bàn thờ tâm hồn, trên bàn thờ đời ta. Nhất là cùng với trái tim Ðức Mẹ, Ðấng đã ca tụng Chúa suốt đời, “Ðấng đã làm cho tôi những sự trọng đại và danh Người là thánh”. Người sẽ là thánh mãi trong hồn ta, trong đời ta. Người sẽ là thánh mãi để thánh hoá chúng ta, thánh hoá con em chúng ta, khởi đi từ việc Rước Lễ, và khởi đi từ việc rước lấy phép Thêm Sức hôm nay.

Bây giờ đây, chúng ta cùng con em chúng ta tuyên xưng đức tin, trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Amen.

Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương, Long Xuyên ngày 21/8/1994