Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (21) -2020-

 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

XIN THƯƠNG ĐỠ NÂNG CON

 

 

1.

Tôi được thụ phong Linh mục lúc 28 tuổi.

Tôi được thụ phong Giám mục lúc 48 tuổi.

2.

Cả hai thánh lễ đều rất vắn gọn, với số người tham dự rất ít.

Trong cả hai thánh lễ thụ phong đó, tôi cầu nguyện đơn sơ chỉ với lời này: “Lạy Chúa, xin thương đỡ nâng con.”

3.

Lời nguyện đơn sơ đó vẫn được tôi nói với Chúa hằng ngày cho tới bây giờ.

Bây giờ đang là thánh lễ cho tôi một cách vắn gọn. Tôi lúc này càng cảm nhận mình yếu đuối cả hồn lẫn xác. Nên tôi càng bám víu vào Đức Mẹ. Tôi xin Đức Mẹ thương đỡ nâng tôi còn hơn bất cứ lúc nào trước đây.

4.

Điều, mà Đức Mẹ dạy tôi lúc này một cách khẩn thiết, đó là hãy vâng phục thánh ý Chúa.

5.

Đức Mẹ nhắn nhủ tôi hãy đọc kỹ đoạn Phúc Âm thánh Mátthêu ghi lại Lời Chúa Giêsu đã phán xưa:

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Trong những ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?

Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các người; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác.” (Mt 7,21-23)

6.

Những lời Chúa Giêsu phán trên đây thực là rõ ràng. Cho dù làm được nhiều việc lẫy lừng nhân danh Chúa, mà nếu làm không đúng ý Chúa, thì cũng sẽ bị Chúa coi như kẻ làm điều gian ác.

7.

Nhận thức như vậy, nên tôi tha thiết xin Chúa thương đỡ nâng tôi trên con đường vâng phục ý Chúa.

8.

Để vâng phục thánh ý Chúa thì phải biết nhận ra thánh ý Chúa, rồi phải hết lòng hết sức vâng phục thánh ý Chúa.

Những việc đó không dễ chút nào. Vì thế, tôi cùng với Đức Mẹ tha thiết xin Chúa nâng đỡ tôi.

9.

Mà để Chúa nâng đỡ tôi trên con đường vâng phục thánh ý Chúa, tôi phải rất khiêm nhường, hết sức khiêm nhường.

10.

Nhưng, khiêm nhường lại là điều không dễ chút nào. Xin Chúa thương đỡ nâng chúng ta.

11.

Hiện giờ, quỷ Satan đang ráo riết tàn phá khiêm nhường, nhất là nơi những ai tưởng mình là đạo đức không ngại khoe mình là có xác hồn trong trắng, là kẻ được Chúa chọn cách riêng trong muôn triệu người.

12.

Hiện giờ, quỷ Satan cũng đang rảo quanh trái đất, như sư tử đói, tìm mồi cắn xé. Mồi của chúng là những kẻ kiêu căng. Thánh Phêrô cảnh báo như vậy (1Pr 5,8).

13.

Tình hình lúc này là như thế. Chúng ta xin Chúa thương đỡ nâng chúng ta trên con đường phấn đấu để vâng phục thánh ý Chúa.

14.

Tôi hay cầu nguyện theo bài hát: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con” hoặc bài: “Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời”. Và tôi cảm thấy được nhẹ nhàng.

15.

Đến lúc này, tôi thực sự thấy rằng: “Chúa là nơi tôi nương tựa”, cả ở đời này, cả ở đời sau. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót. Tôi đang ở trong tay Chúa.

16.

Chúa đỡ nâng tôi từng giờ, từng phút, từng giây. Tôi cảm nghiệm điều đó một cách rõ ràng.

17.

Tôi không đặt chương trình nào cho Chúa. Chính Chúa chủ động sắp xếp hành trình vâng phục thánh ý Chúa cho tôi. Xin hết lòng cảm tạ Chúa. Alleluia.

Long Xuyên, ngày 11.6.2021