Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (18) -2017-

 THAO THỨC (19) -2018-

 THAO THỨC (20) -2019-
 

ĐỨC MẸ NHẮN NHỦ TÔI

 

1.

Thánh ý Chúa lúc này là: Các con Chúa hãy cùng với Đức Mẹ góp phần đỡ nâng và giải cứu những người trong cảnh gian nan khốn khó.

Theo cái nhìn của đức tin, thì:

Cảnh gian nan khốn khó đáng ngại nhất hiện nay trong Hội thánh là lửa mến Chúa yêu người đang nguội dần tại nhiều địa phương. Nguội một phần do ngoại cảnh, nhưng nhất là do nội bộ bị tinh thần thế tục xâm chiếm, nên trở thành cứng lòng, vô cảm.

2.

Hiện nay, cảnh gian nan khốn khó xảy ra khắp nơi. Rất nhiều người trong cảnh đó. Chính chúng ta cũng trong cảnh đó.

3.

Khi chúng ta cứu ai trong cảnh đó, thì chính chúng ta sẽ được Chúa cứu. Đó là một sự thực an ủi chúng ta rất nhiều.

4.

Trong cảnh gian nan khốn khó, chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Chúa sẽ cứu chúng ta theo lòng thương xót của Chúa. Chúng ta không nên đặt chương trình cho Chúa. Nhưng hãy khiêm nhường phó thác.

5.

Hãy coi cảnh gian nan khốn khó là môi trường, để sống ơn gọi làm chứng cho Chúa trong thời điểm lúc này.

6.

Để làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay, chúng ta rất cần sống mật thiết với Chúa. Ưu tiên hãy để ý đến cầu nguyện, sống nội tâm, để biến đời ta thành một của lễ, một thánh lễ, tập trung vào việc vâng phục thánh ý Chúa.

7.

Cũng nhờ vậy, chúng ta sẽ biết tin vào nhau. Bởi vì một thứ gian nan khốn khó nặng nề đang xuất hiện, đó là hiện tượng mất niềm tin giữa những con người với nhau.

8.

Trong tinh thần trên đây, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và Đức Mẹ. Thực sự, về phương diện phần rỗi, chỉ Chúa và Đức Mẹ mới cứu được chúng ta.

9.

Và cùng với tinh thần trên đây, chúng ta hãy tỉnh thức bén nhạy trước một tình hình đang chuyển biến rất phức tạp và rất nguy hiểm, để đừng có chủ quan, nhất là khi chúng ta có bổn phận phục vụ người khác.

10.

Và cùng với tinh thần trên đây, chúng ta hãy nương tựa vào nhau mà sống, vì cảnh gian nan khốn khó sẽ có những bất ngờ không ai lường trước được, nhưng sẽ giảm nhẹ đi cho những người biết yêu thương nhau.

11.

Cảnh gian nan khốn khó càng trầm trọng, thì chúng ta càng cần phải bám vào Đức Mẹ. Mẹ sẽ đưa chúng ta đến với Chúa là tình yêu cứu độ giầu lòng thương xót.

Long Xuyên, ngày 9.10.2019