Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 THAO THỨC (20) -2019-

 THAO THỨC (21) -2020-
 THAO THỨC (22) -2021-

 

 

ĐẤNG PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI

 

 

1.

Phúc âm thánh Matthêu kể. “Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không? Hay là chúng tôi phải đợi ai khác.” Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan nhưng điều mắt thấy tai nghe; người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” (Mt 11, 2-4).

2.

Tôi đem bài Phúc âm trên đây áp dụng về tôi.

Với 93 tuổi già, tôi lúc này như kẻ luôn đợi chờ. Trước cảnh đời rắc rối hiện nay, tôi đã hỏi Chúa Giêsu rằng: Chúa có đúng là Đấng phải đến không? Hay là chúng con phải đợi ai khác?

Chúa Giêsu đã trả lời tôi thế này. Hãy căn cứ vào những điều mặt thấy tai nghe về những gì Chúa đã và đang làm tại Việt Nam này.

3.

Tôi vâng. Và tôi đang thấy Chúa Giêsu đã và đang cứu rất nhiều người về phần xác lẫn phần hồn tại Việt Nam này.

4.

Người đã và đang đến mọi nơi, đến tận các tâm hồn. Người đến một cách âm thầm, đầy yêu thương và khiêm nhường.

5.

Người đến qua các bí tích.

Người đến qua nhiều giám mục, nhiều linh mục, nhiều tu sĩ, nhiều chủng sinh, nhiều giáo dân.

Người đến qua nhiều văn thư của Hội Đồng Giám Mục.

Người đến qua nhiều cộng đoàn cầu nguyện.

Người đến qua nhiều tổ chức từ thiện, văn hóa.

Người đến qua sự hiện diện đạo đức của nhiều người.

Người đến qua những lời kêu cứu của nhiều người đau khổ.

Người đến qua nhiều lối khác mà tôi không biết.

6.

Căn cứ vào những gì tôi đã và đang được xem thấy và nghe thấy về Chúa Giêsu tại Việt Nam hôm nay, tôi tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chứ không phải ai khác.

7.

Tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá đang là một tiếng nói, đầy hy sinh, đầy khiêm nhường. Tiếng nói đó vang dội khắp nơi.

8.

Ở người nào, ở nơi nào mà thấy có hy sinh, có khiêm nhường, thì tôi nhận ra ở người đó, ở nơi đó có tiếng nói của Chúa Giêsu.

9.

Do vậy, tôi cũng hãy sống khiêm nhường và hy sinh, để trở thành tiếng nói về Chúa và của Chúa.

10.

Tôi chỉ là tiếng nói về Chúa và của Chúa, chứ không thay thế cho Chúa. Chỉ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ mà thôi.

11.

Xác tín điều đó, tôi phải tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi rơi vào những chước cám dỗ muốn tôi nhận mình là kẻ cứu độ.

12.

Những chước cám dỗ đó hiện nay rất nhiều, rất tinh vi và rất mạnh. Chúng tâng bốc các môn đệ Chúa, tung hô các Ngài là những kẻ cứu độ.

13.

Nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, sống hy sinh và khiêm nhường, các môn đệ Chúa sẽ rơi vào bẫy của Satan lúc nào không hay biết.

14.

Ngay chính sự hy sinh và khiêm nhường cũng có thể là nơi bị Chúa ruồng bỏ, nếu hy sinh và khiêm nhường đó là theo ý riêng, chứ không theo ý Chúa.

15.

Chúa Giêsu đã rất rõ về vấn đề này, khi Ngài phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào nước Trời đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

16.

Chúa Giêsu còn quả quyết:

Cho dù những kẻ hy sinh và khiêm nhường có làm được phép lạ, nhưng lại không theo ý Cha trên trời, thì cũng bị Chúa ruồng bỏ. (x. Mt 7,31-34). Có nghĩa là vâng phục thánh ý Chúa là điều quan trọng hơn hết.

17.

Vâng phục thánh ý Chúa không luôn dễ. Đôi khi tôi coi đó là một chén đắng, để xin Chúa tha cho khỏi phải uống. Nhưng “xin đừng theo ý con, mà chỉ theo ý Cha mà thôi.” (x, Mt 26,37).

18.

Tất cả những gì tôi vừa chia sẻ trên đây đang được Chúa Giêsu dạy bảo tôi một cách rất xót thương, đầy âu yếm, giữa một tình hình phức tạp, có nhiều nguy cơ.

19.

Mỗi lần sang Pháp, tôi thường đến Ars, để viếng cha thánh Gioan-Vianney. Cha thánh cũng hay nhắc nhở tôi về người mục tử nhân lành phải hy sinh và khiêm nhường, vâng phục ý Chúa.

20.

Tôi thấy Chúa Giêsu là Đấng phải đến đã đến với tôi. Người dạy tôi hãy tỉnh thức và cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima để biết vâng phục thánh ý Chúa. Tình hình sẽ có những bất ngờ mà loài người không lường trước được. Xin tín thác trọn vẹn nơi Chúa.

Long Xuyên, ngày 26.06.2020