Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Chút cảm tưởng về tân Giáo Hoàng

Tin Ðức Hồng Y Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng không làm tôi ngạc nhiên.

Ðiều làm tôi ngạc nhiên là Ðức Tân Giáo Hoàng lấy tên là Benedictô XVI.

Ngạc nhiên này cho phép tôi suy đoán về đường lối Ðức Tân Giáo Hoàng sẽ áp dụng, để hướng dẫn Hội Thánh Chúa Kitô.

Suy toán của tôi dựa trên những sách của Ngài, mà tôi đã đọc, và cũng dựa trên những trao đổi vắn tắt giữa Ngài với tôi trước đây.

Ðường lối, mà tôi thấy Ngài hay tỏ bày rất rõ là:

- Hội Thánh phải đi vào nội tâm nhiều hơn.

- Hội thánh phải có tâm hồn bác ái nhiều hơn.

- Hội Thánh phải nhẹ nhàng hơn.

- Hội Thánh phải chú ý nhiều hơn đến tinh thần phụng vụ. Nhất là thánh lễ phải là nơi gặp gỡ Chúa Kitô, chứ không phải nơi để ý đến chủ lễ hay các lễ nghi bề ngoài.

- Hội Thánh sẽ không được đổi mới bởi những cuộc hội nghị, ban bệ, mà bởi những người thực sự xác tín về đức tin và sống cuộc đời thánh thiện.

- Hội Thánh không nên lấy làm lạ, nếu mình là thiểu số. Nhưng cần Hội Thánh hãy là muối cho đời.

Ngoài ra, các Ðức Giáo Hoàng mang tên Benedictô đều rất để ý đến đời sống nội tâm và cởi mở.

Hơn nữa, chính Thánh Benedictô càng là gương mẫu về đời tu. Ngài chủ trương đời hoạt động phải được hỗ trợ bằng đời cầu nguyện sâu sắc, chan hoà, bác ái.

Với những gì tôi biết vắn tắt trên đây, tôi thiết nghĩ: Ðức Tân Giáo Hoàng sẽ chú trọng rất nhiều đến việc chỉnh đốn nội bộ Giáo Hội. Ngài chỉnh đốn theo truyền thống các tông đồ. Ngài sẽ chỉnh đốn một cách khiêm nhường, nhưng quyết đoán.

Xin cầu cho Ngài.

Ngày 19 tháng 4 năm 2005