Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa

Chiều nay, nhà thờ chánh toà Long Xuyên đang là một nơi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Trước hết, tôi nhìn linh mục đoàn hiện diện trên cung thánh. Tổng số linh mục đồng tế là 165 vị, đa số còn trẻ. Con số này rất có ý nghĩa. Bởi vì, tuổi giáo phận Long Xuyên là 35. Năm đầu, số linh mục không tới 60 vị. Qua 35 năm, với biết bao chìm nổi thăng trầm, mặc dầu số linh mục ra đi là đáng kể, linh mục đoàn Long Xuyên vẫn lớn mạnh một cách lạ lùng. Công bình mà nói, linh mục đoàn cũng như tôi, rất hợp nhất với nhau và với Ðức Giám Mục giáo phận chúng ta là Ðức Cha Micae. Mọi người đều cố gắng chu toàn bổn phận với tinh thần trách nhiệm. Những sự kiện này làm chứng rằng: Ơn Chúa là rất mạnh, có khả năng vượt thắng mọi khó khăn trong ngoài. Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa.

Qua 165 linh mục hiện diện, tôi đang nhìn thấy các họ đạo lớn nhỏ, các nhà thờ cũ mới. Qua 35 năm, số nhà thờ đã tăng lên nhiều, số họ đạo cũng đã được nhân lên, với nhiều sinh khí mới.

Khi nhìn Hội Thánh địa phương ta như một phần của Hội Thánh toàn cầu, một Hội Thánh là mầu nhiệm, một Hội Thánh là dấu chỉ hữu hình của sự hợp nhất với Chúa và đoàn kết với nhân loại, một Hội Thánh là kẻ được sai đi rao giảng Tin Mừng, một Hội Thánh là người cộng tác vào việc xây dựng Nước Trời giữa thế gian, tôi thấy giáo phận ta là một công trình nhỏ bé, nhưng giàu sức sống làm chứng cho quyền năng tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi chúc tụng Chúa, vì ơn trọng đại Chúa ban cho.

Trong tâm tình cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa, chúng tôi không quên thống hối ăn năn. Bởi vì chúng tôi nhận biết mình đã có nhiều lỗi lầm, sai sót. Ðáng lẽ chúng tôi phải có một đức tin thao thức nhiều hơn trong việc bồi dưỡng mục vụ, nâng cao trí thức, đào sâu tu đức. Ðáng lẽ chúng tôi phải có một đức tin tỉnh thức nhiều hơn trong việc nắm bắt các thời cơ và cảnh giác với các nguy cơ. Ðáng lẽ chúng tôi phải có một đức tin khôn ngoan nhiều hơn trong việc phân định và lựa chọn. Ðáng lẽ chúng tôi phải có một đức tin giàu sức nhìn tiên tri hơn trong việc dự phóng về tương lai Hội Thánh và Ðất Nước Việt Nam chúng ta. Ðáng lẽ chúng tôi phải có một đức tin khiêm tốn nhiều hơn trong việc đón nhận các ơn Chúa muốn trao ban.

Nhìn nhận mình còn thiếu sót, chúng tôi đã quyết tâm tái-Phúc-Âm hoá chính mình, bằng những việc có khả năng Kitô hoá con người và cuộc sống của mình. Việc tái-Phúc-Âm hoá này được dựa trên tinh thần các văn kiện mới nhất của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhất là thông điệp “Chuẩn bị cho năm toàn xá” sẽ được tổ chức năm 2.000.

Chúng tôi là những dụng cụ của Chúa, nhưng rất mong manh, rất yếu đuối. Chúng tôi là những người của anh chị em, nhưng mang trong mình biết bao giới hạn. Xin anh chị em cùng chúng tôi nhìn lên Ðức Kitô, Ðấng đã tử nạn và đã phục sinh. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà chúng ta tái-Phúc-Âm hoá chính mình, để chúng ta trở thành Kitô-hữu đích thực.

Lạy Ðức Kitô, là Chúa và là Ðấng Cứu độ của chúng con, xin cảm tạ Người, xin Người thương xót chúng con. Amen.

Long Xuyên, ngày 9/02/1995