Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Bước vào Mùa Chay với điều răn mới

Thánh lễ hôm nay là thánh lễ khai mạc trọng thể Mùa Chay 1998 cho giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ hôm nay có một điểm rất đặc biệt, đang được chú ý và trân trọng, điểm đó là sự hiện diện của phái đoàn Toà Thánh Vatican.

Với sự hiện diện quý báu này và với sự tham dự đông đảo của linh mục tu sĩ giáo dân, lúc này nhà thờ Chánh toà Long Xuyên đang làm nên một hình ảnh đẹp: Hình ảnh một Hội Thánh hiệp thông, một Hội Thánh tuyên xưng, một Hội Thánh cầu nguyện.

Nhìn quang cảnh sốt sắng và đầy yêu thương này, tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Ðức Kitô đang đến với chúng ta. Ðức Kitô đang ở giữa chúng ta. Trong tâm tình tin yêu, chúng ta đón nhận Ngài, chúng ta tuyên xưng Ngài là Ðấng Cứu độ của chúng ta.

Trong tinh thần vâng phục Ngài và gắn bó với Ngài, tôi xin đề nghị với anh chị em một ý hướng cho Mùa Chay năm nay. Ý hướng đó một đàng là yếu tố rất căn bản của Phúc Âm, một đàng là yếu tố rất cần thiết cho hoàn cảnh thực tế của Việt Nam hôm nay. Ý hướng đó được Ðức Kitô gọi là điều răn mới của Ngài. Một điều răn luôn luôn mới ở mọi nơi, ở mọi hình thức văn hoá. Ý hướng đó là: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12).

Ðó là chân lý nền tảng của đạo. Ðó là nguyên tắc vững vàng của cuộc sống.

Kinh nghiệm cho thấy sự thực thi điều răn mới này của Ðức Kitô sẽ được dễ dàng, khi chúng ta chân thành tha thiết sống Lời Chúa sau đây: “Chúng con hãy ở trong Thầy và Thầy sẽ ở trong các con... Vì Thầy là cây nho thực, và chúng con là những cành nho” (Ga 15,1-5).

Khi, với một mức độ tương đối nào đó, chúng ta có thể nói như thánh Phaolô xưa: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong việc áp dụng điều răn mới của Ðức Kitô.

Ðúng như vậy, chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta có những sáng tạo, để thực thi điều răn yêu thương một cách cụ thể, sao cho thích hợp với từng văn hoá, với từng địa phương, với từng hoàn cảnh lịch sử. “Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con mọi chân lý” (Ga 16,13). Chính Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, và sẽ sai chúng ta đi: “Thần Linh Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18).

Tin Mừng do nội dung điều răn yêu thương của Ðức Kitô và do sự sáng tạo của Chúa Thánh Linh trong áp dụng, sẽ không phải là một lý thuyết để trình bày, nhưng là những sứ mạng phải thực hiện. Thí dụ những sự hiện diện yêu thương, những việc làm mang tình liên đới, những phục vụ vô vị lợi, những sự từ bỏ mình vì tha nhân vv...

Khi Tin Mừng là tình yêu Thiên Chúa Cứu độ, thì cách diễn tả Tin Mừng ấy sẽ rất đa dạng. Những khác biệt trong việc làm chứng Thiên Chúa tình yêu là cần thiết phải có, để các dân tộc khác nhau và những thời đại khác nhau có thể nhận ra được Thiên Chúa cứu độ hiện diện ngay giữa họ.

Ðồng bào địa phương này rất nhạy bén với tình người và niềm tự hào Dân Tộc, các tôn giáo bạn tại địa phương này rất đề cao những tấm lòng từ bi nhân ái và những con người bảo vệ độc lập đất nước. Những nhận thức đó là hữu ích cho chúng ta, khi chúng ta phiên dịch đức tin của chúng ta ra đức ái dưới những hình thức khác nhau.

Giờ đây, trong tinh thần hiệp thông với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trước phái đoàn Toà Thánh đang hiện diện, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay với quyết tâm sống điều răn yêu thương một cách sống động. Chúng ta vững tin rằng: Tình yêu Chúa luôn luôn sẽ là sức mạnh cứu độ, đem lại phục sinh. Chúng ta cũng tin rằng: Tình yêu Chúa luôn luôn ở với chúng ta, như lời Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).

Long Xuyên, ngày 27/02/1998