Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Hoán cải

Năm thánh kêu gọi chúng ta hoán cải chính mình. Việc hoán cải này có 2 nét chính. Nét thứ nhất là nét nội tâm.

 Nét nội tâm

Tiên tri Giôen kêu gọi: “Ðây là sấm ngôn của Ðức Chúa: Lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta. Hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Ðừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Bởi vì Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Ge 2,12-13).

Với cách nói trên đây, lời kêu gọi trở về với Chúa rõ ràng nhắm vào nội tâm. Chúng ta trở về với Chúa từ nội tâm mình, bằng sự hoán cải chính nội tâm ta.

Nói tới nội tâm, tôi thấy không gì bí nhiệm cho bằng nội tâm. Chẳng nội tâm nào giống nội tâm nào. Do đó, việc nội tâm của mỗi người trở về với Chúa là chuyện riêng tư. Chuyện riêng tư đó có thể kể lại, để chia sẻ, chứ không để làm mẫu. Nhưng từ những riêng tư ấy, mỗi người chúng ta vẫn có thể gặp được một cái gì đó thích hợp cho mình.

Trong nhận thức ấy, tôi xin kể một chứng từ. Ðể dễ kể lại, tôi tạm đặt tôi vào chuyện, thay cho tác giả. Vắn tắt như sau:

Trong 4 Phúc Âm, tôi thích đọc Phúc Âm thánh Gioan hơn cả. Và trong toàn bộ Phúc Âm thánh Gioan, tôi thích suy gẫm những lời “Thầy là...” hơn cả.

Từ đoạn 6 đến đoạn 12, tôi gặp lời “Thầy là” đến 12 lần.

Thầy là bánh trường sinh” (Ga 6,35)

Thầy là bánh từ trời xuống” (Ga 6,41)

Thầy là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51)

Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 8,12; 9,5; 7,12,46)

Thầy là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7)

Thầy là cửa” (Ga 10,9)

Thầy là mục tử tốt lành” (Ga 10,11.14)

Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Thầy là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6)

Thầy là cây nho thật” (Ga 15,1)

Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15,51)

Khi đọc những lời trên đây, tôi có cảm tưởng là Chúa Giêsu nói trực tiếp với tôi. Ðúng ra, đó không là cảm tưởng, mà chính là gặp gỡ. Một gặp gỡ bản thân, sống động và thân mật.

Trong những gặp gỡ đó, Chúa tỏ ra “Thầy là...” mà không cắt nghĩa gì. Nhưng lời “Thầy là” đi sâu vào nội tâm tôi, khiến tôi nhìn thấy Chúa một cách mới mẻ. Tự nhiên tôi được thu hút mãnh liệt vào Chúa. Sự thu hút ấy trở thành một sự gắn bó thiêng liêng thân mật.

Ðó là bước đầu của sự trở về nội tâm. Từ đây Chúa Giêsu trở thành giao ước mới trọn vẹn của tôi. Người là tất cả hạnh phúc đời tôi. Với Người tôi trở về với Thiên Chúa Cha, trong sự hoan lạc của Chúa Thánh Thần.

Trên đường trở về với Cha, tôi luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu trong nội tâm tôi. Người mang dung mạo yêu thương và phục vụ. Người dạy tôi về Thiên Chúa yêu thương và phục vụ. Người sai tôi đi yêu thương và phục vụ một cách cụ thể ở một địa phương nhất định và ở một thời gian nhất định. Ðó là nét thứ hai của việc hoán cải.

 Nét thời sự

Chúa bảo tôi hãy trở về nhiệm vụ. Trở về với nhiệm vụ của tôi lúc này, tại đây, chứ không phải trở về với nhiệm vụ của người khác hoặc của tôi nhưng đã qua rồi, hoặc một nhiệm vụ nào mơ tưởng ở ngày mai và tại chỗ khác.

Nhiệm vụ của tôi hôm nay tại đây là chăm sóc đoàn chiên, đi tìm chiên lạc, là ra khơi thả lưới, là ra đồng gieo hạt giống vào ruộng. Nhất là nhiệm vụ chu toàn các việc âm thầm, thường ngày. Phúc Âm thánh Matthêu kể lại ba lời Chúa Giêsu khuyên về ba việc nên thực hiện âm thầm.

1. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy... Vậy, khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả... Hãy bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo. Và Cha anh em, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,1-4).

2. “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả... Hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh em, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,5-6).

3. “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả... Hảy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy ngoại trừ Cha của các anh em, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,16-18).

Ngoài ba việc đạo đức trên đây, còn bao việc khác chúng ta làm thường ngày. Tuy một cách âm thầm lặng lẽ, nhưng với tất cả tình yêu và với tinh thần phục vụ cao nhất. Nhiều việc lành chỉ nên để một Chúa biết. Người thấu suốt mọi việc trong thầm kín. Bởi vì Người cũng là Ðấng ẩn dật trong những gì bé mọn nhất, bình thường nhất, để rồi sẽ nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Thánh Phaolô viết: “Ðây là thời Thiên Chúa ban ơn, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cr 6,2). Trở về sống tốt với thời sự hôm nay mà ta đang sống và sống tốt ở tại chỗ này nơi ta đang phục vụ, chính là đón nhận ngày Chúa ban ơn, ngày Chúa cứu độ.

Long Xuyên, ngày 3-3-2000