Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Trả Lời Phỏng Vấn

Hỏi: Ðức Cha có cảm nghĩ gì, trước việc Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được vinh thăng Hồng Y?

Thưa: Khi vừa được tin Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita được vinh thăng Hồng Y, tôi lập tức điện thoại cho Ngài. Nội dung vui và vắn. Như sau:

1/ Nếu Ðức Tổng được mời đi bầu Giáo Hoàng, thì xin Ðức Tổng ráng đi. Ðược bầu Giáo Hoàng là một quyền rất hiếm.

2/ Nếu Ðức Tổng được thế giới bầu làm Giáo Hoàng, thì xin Ðức Tổng ráng nhận. Chức vị Giáo Hoàng là một quyền hết sức lớn lao.

3/ Nếu lúc đó Ðức Tổng muốn chọn một hiệu toà, thì tôi đề nghị hiệu toà: Gioan Phaolô III.

Bởi vì Gioan là tên thánh Ðức Tổng.

Phaolô là tên thánh Ðức Tổng Nguyễn Văn Bình.

Hiệu toà đó nói lên quyền tự do của Ðức Tổng.

Tôi nghe Ðức Tổng cười trong điện thoại. Ngài xin tôi cầu nguyện cho Ngài.

Long Xuyên, ngày 9 tháng 10 năm 2003