Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô
Với Chiều Hướng Tháo Gỡ

Khi đọc sách Tông Ðồ Công Vụ, tôi thấy có một sự kiện làm tôi suy nghĩ. Sự kiện đó xảy ra ở Kaisaria, khi thánh Phêrô đang giảng cho gia đình ông Cornêliô, là gia đình người ngoại đạo, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên những người này. Thấy thế, mọi người đều kinh ngạc. Phêrô nói: Chúa Thánh Thần đã xuống trên những người này rồi, thì ai dám cản ngăn họ chịu Phép Rửa!

Sự kiện trên đây cho thấy: Có những người chưa chịu Phép Rửa, thế mà họ đã được Chúa Thánh Thần đến với họ. Sự kiện này là một sự xảy ra rất mới mẻ. Nó đã giúp cho thánh Phêrô và Phaolô xây dựng cho Hội Thánh một tinh thần cởi mở.

Cũng nhờ sự kiện trên đây, các tông đồ đã có thể tháo gỡ dần dần nếp sống đạo hẹp hòi của bao người tín hữu thời đó. Họ hẹp hòi ở chổ dễ đề cao bất cứ sự gì của đạo mình một cách quá đáng. Họ hẹp hòi ở chỗ dễ tuyệt đối hóa mọi kinh kệ, mọi lễ nghi của đạo mình một cách quá khích. Họ hẹp hòi ở chỗ cương quyết duy trì cả những tục lệ không những không còn thích hợp, mà còn gây hại cho đạo mình nữa.

Ðọc sách Tông Ðồ Công Vụ ta thấy thánh Phêrô và thánh Phaolô đã tháo gỡ theo một chiều hướng rõ rệt, đó là đừng làm cho nếp sống đạo trở thành gánh nặng. Thánh Phêrô nói: “Ðừng quàng lên cổ lên đầu tín hữu cái ách mà cha ông chúng ta và cả chúng ta đều không có sức mang nổi” (Cv 15,10). Rồi trong thư gởi giáo đoàn Antiokia, các tông đồ cũng đã viết: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em, trừ vài điều cần kíp” (Cv 15,28).

Cái chiều hướng tháo gỡ mà các tông đồ xưa đã khởi xướng, cũng là chiều hướng tháo gỡ nay Giáo Hội ta đang tiếp nối. Có nhiều cái cần phải tháo gỡ. Nhưng cái đầu mối cần phải kiên trì tháo gỡ hơn hết, thiết tưởng chính là tính kiêu ngạo tế nhị hay len lỏi vào các tư tưởng, các phán đoán, các ước vọng, các việc làm, các thái độ và các lời nói của ta.

Thưa anh chị em,

Phải khiêm nhường nhiều lắm mới biết được thế nào là cởi mở. Phải khiêm nhường nhiều lắm mới đủ can đảm để tháo gỡ chính mình và để chịu tháo gỡ chính mình.

Xin Chúa Thánh Thần, xưa đã hướng dẫn hai thánh Phêrô, Phaolô biết cởi mở, biết tháo gỡ, nay cũng hướng dẫn ta và Hội Thánh của ta biết đi theo chiều hướng đó một cách đúng đắn và can đảm. Amen.

Lễ Thêm Sức, nhà thờ Trái Tim ngày 30/6/1985