Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðiều Chúa Phiền Trách

Mt 16,13-19

Ðọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã hỏi Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, xưa Chúa đã phiền trách Phêrô vì Ngài chỉ biết những sự thuộc về loài người, mà không hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa. Nay, Chúa có phiền trách chúng con như vậy không?.

Tôi hỏi Ðức Kitô như vậy, và tôi suy nghĩ. Một lát sau, Chúa Giêsu đã trả lời tôi, bằng cách Ngài soi sáng trong trí khôn tôi lời Ngài phán dạy. Ngài phán dạy tương tự thế này: Ngày nay, Cha vẫn phiền trách chúng con. Cha phiền trách, bởi vì chúng con không biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà Cha cũng phiền trách chúng con, vì chúng con cũng chẳng hiểu những sự thuộc về loài người. Chúng con còn thiếu sót rất nhiều trong những sự hiểu biết về Thiên Chúa và cũng còn thiếu sót rất nhiều trong sự hiểu biết những điều thuộc về loài người. Vì thế, chúng con thua kém về mặt đạo, chúng con thua kém về mặt đời.

Những lời Chúa soi sáng trong tâm hồn tôi như vậy đã làm tôi giật mình, sửng sốt. Bởi vì tôi nghĩ rằng: Chúng ta đã qua nhiều lớp giáo lý, chúng ta đã học hỏi nhiều điều trong đạo, nên chúng ta tưởng mình đã hiểu biết khá nhiều về Thiên Chúa.

Rồi chúng ta có học có hành, trường này cấp nọ, đã đọc sách này báo kia, nhất là chúng ta đã có kinh nghiệm về trường đời, nên chúng ta tưởng mình có những hiểu biết về con người.

Thế mà, Chúa bảo chúng ta: Ðiều về Thiên Chúa cũng chẳng hiểu, mà điều về loài người cũng chẳng rành. Ðạo cũng thiếu. Ðời cũng thua. Thế có nghĩa là gì?

Tôi suy nghĩ và tôi thấy lời Chúa phiền trách chúng ta có cơ sở. Bởi vì, thực sự chúng ta có học hỏi về đời, về đạo. Nhưng chúng ta thấy, hoặc là với chính mình, hoặc là nơi những người chung quanh, có những điều căn bản nhất về Thiên Chúa, chẳng hạn: Dung mạo thực của Ðức Kitô là gì? Ðiều răn căn bản nhất của đạo là gì? Cầu nguyện là gì? Mầu nhiệm Thánh Giá là gì? Thì nhiều người trong chúng ta đã không hiểu.

Rồi về loài người, chúng ta cũng đã học hỏi khá nhiều. Nhưng có những điều căn bản nhất cho cuộc sống: Thí dụ, những giá trị về nhân bản, những giá trị về khoa học, những giá trị về văn hoá xã hội, nhiều khi chúng ta còn quá thiếu sót.

Và vì vậy, Chúa khiển trách ta. Và cái đáng buồn cho chúng ta là do thiếu sót trong vấn đề hiểu biết đời đạo, nên chúng ta không thành công trong việc giữ đạo, trong việc truyền giáo, trong việc làm ăn sinh sống.

Trong bài phát biểu của ông đại diện giáo xứ lúc nãy, và qua thực tế trước mắt, tôi nhìn thấy anh chị em đã có nhiều bước tiến trong vấn đề hiểu biết đạo đời. Nhưng, cũng như ông đại diện đã nhận: Những bước tiến đó còn là rất khiêm tốn! Chúng ta còn cần phải cố gắng thêm nữa trong việc học hỏi, trong việc nâng cao trình độ văn hoá trí thức, trong việc học hỏi thánh ý Chúa, những gì là ý Chúa.

Ở đây, tôi cũng muốn nhấn mạnh với anh chị em điều này: Không phải chúng ta cứ thuộc lòng giáo lý là chúng ta hiểu biết về Chúa. Có những điều chúng ta chỉ hiểu biết được về Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, nhất là khi chúng ta sống lời Chúa, khi chúng ta gặp gỡ Ðức Kitô. Có những điều Chúa chỉ mạc khải cho chúng ta khi chúng ta kết hợp với Ngài trong sự thinh lặng nội tâm, khi chúng ta làm việc bác ái thứ tha, khi chúng ta quảng đại phục vụ kẻ khác.

Tôi nhìn thấy tương lai của Ðất Nước, của Hội Thánh, của xứ đạo chúng ta. Tương lai đó, có rất nhiều thử thách, có rất nhiều phức tạp, có rất nhiều cám dỗ, có rất nhiều cạnh tranh. Nếu hôm nay, chúng ta không chuẩn bị cho con em chúng ta có những hiểu biết về những gì là đẹp, là đúng, là hay, là tốt thuộc về Thiên Chúa, thuộc về con người, thì tôi sợ ít năm nữa con em chúng ta không đủ khả năng để bơi lội trong nền văn minh sắp tới.

Tôi thấy nhiều nơi, thanh niên, thiếu nữ đã bắt đầu rục rịch bỏ vùng quê để đi thành phố. Tôi nghĩ rằng: Ít năm nữa, số thanh niên thiếu nữ bỏ quê lên tỉnh sẽ tăng lên. Nếu chúng ta, ngay bây giờ, không tổ chức giáo đoàn của mình có những cái đẹp, có những cái hay, có những cái tốt, để thu hút giới trẻ, con em chúng ta, gắn bó với gia đình, gắn bó với họ đạo!

Tôi xin Chúa Thánh Linh hôm nay đến với chúng ta, giúp cho chúng ta biết nhìn về tương lai đang tới với một cái nhìn băn khoăn, với một cái nhìn khám phá, để hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, nhất là những gì Chúa muốn cho chúng ta làm hôm nay, để sáng danh Người, để chúng ta biết những gì thuộc về loài người đang tới, với những khó khăn của nó, với những đấu tranh của nó, với những khắc khoải của nó, để chúng ta và con em chúng ta, biết đi vào xã hội mới văn minh đa dạng, với một niềm tự hào của đức tin người Công Giáo, đã được chuẩn bị, đã được sẵn sàng, nhờ biết học hỏi, nhờ biết cố gắng, nhất là biết trong nhờ vào Chúa Thánh Linh.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin đến với chúng con, xin dạy dỗ chúng con, xin hướng dẫn chúng con, và nhất là xin biến đổi chúng con nên những người có tinh thần tiên tri của Ðức Kitô, đi vào thế hệ Việt Nam đang đến với chúng con.

Lễ Thêm Sức, Ninh Cù ngày 5/8/1993