Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Mạnh Mẽ, Ðầy Khôn Ngoan
Và Có Ơn Nghĩa Của Thiên Chúa

Lễ hôm nay là lễ Ðức Mẹ dâng con. Bài Phúc Âm thuật lại khá nhiều chi tiết. Có một chi tiết kéo sự chú ý của tôi, kêu gọi tôi đào sâu suy nghĩ. Chi tiết đó là câu sau cùng của bài Phúc Âm. Câu đó thế nầy: “Con trẻ Giêsu lớn lên, mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và có ơn nghĩa của Thiên Chúa ở cùng con trẻ”.

Vắn tắt thế thôi, nhưng thiết tưởng đó là những điều mà mọi cha mẹ Công Giáo đều mong muốn cho con mình. Cha mẹ nào có đức tin mà chẳng cầu cho con mình “lớn lên mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và có ân nghĩa của Thiên Chúa”. Thú thực, chính tôi cũng mong được như thế. Mình lớn rồi, tuổi đời cũng cao rồi, nhưng về tinh thần, tôi vẫn coi mình còn nhỏ, vẫn mong lớn lên, mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và được ơn nghĩa của Thiên Chúa ở với tôi luôn.

Nhưng thế nào là mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và có ơn nghĩa của Thiên Chúa. Nhìn vào Chúa Giêsu, tôi thấy những nét đó dễ được mọi người nhất trí. Chẳng hạn, dịp Ðức Mẹ dâng con, nếu là trường hợp lúc đó chúng ta được góp ý kiến, thì chắc không thiếu người trong chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Ðức Kitô là con Thiên Chúa, dịp Ðức Kitô dâng mình trong đền thánh là dịp rất tốt để ra mắt với giáo quyền và với toàn dân. Mình phải tổ chức lớn, để làm sáng danh Chúa. Vì thế, xin Ðức Mẹ cứ mạnh mẽ khai báo với giáo quyền tất cả sự thực về lai lịch con trẻ Giêsu, để giáo quyền công bố long trọng cho dân mừng. Tôi nghĩ rằng những người nêu lên các ý kiến như thế, rất có thể được coi là can đảm, đầy khôn ngoan, có ơn Chúa. Thế nhưng, sự thực như trong Phúc Âm ghi lại đã rất khác xa. Cuộc lễ đã rất âm thầm. Chúa Giêsu đã dâng mình theo nghi thức vốn dành cho hạng người nghèo. Vị thầy cả chủ lễ vẫn không nhận ra con trẻ trong tay mình là Ðấng Cứu Thế. Vậy mà Phúc Âm lại ca ngợi Ðấng Cứu Thế như thế là mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và có ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Rồi suốt 30 năm dài ở Nagiarét, Chúa Giêsu đã sống đạo, truyền đạo bằng cuộc đời âm thầm cầu nguyện, lao động, đề cao các đức tính nhân bản, chứ không giảng dạy, không làm gì khác thường cả. Thế mà Phúc Âm đã ca ngợi Ðấng Cứu Thế như thế là “Mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở với Ngài”.

Rồi trong ba năm giảng đạo, mặc dầu Ngài chủ trương phải nói lên sự thật, nhưng bao lần, có người muốn nói lên những sự thực tuyệt vời có nhiều khả năng làm sáng danh Chúa, thí dụ sự Ngài làm phép lạ cho họ, sự Ngài là Con Thiên Chúa... thì Ngài lại cấm, lại bảo họ đừng nói ra. Thế mà Phúc Âm đã ca ngợi Ðấng Cứu Thế như thế là “Mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở với Ngài”.

Rồi suốt đời, Chúa Giêsu đã sống hiền lành khiêm nhượng, phục vụ đến độ phải chết một cách nhục nhã như một kẻ yếu hèn... Thế mà Phúc Âm đã ca ngợi Ðấng Cứu Thế là “Mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở với Ngài”.

Những suy nghĩ của tôi dẫn tôi tới cái hướng kết luận sau đây:

Trong chương trình cứu độ, Chúa Giêsu đã đặt nặng sứ mạng làm chứng về tình yêu của Cha trên trời, đã đặt nặng sứ mạng làm chứng lòng mến Chúa bằng sự thương yêu con người. Khoa tâm lý dạy: Ðiều kiện quan trọng nhất để gợi lên được tình yêu, đó là phải thích hợp. Mặc dầu Thiên Chúa là tình yêu rất tốt lành, nhưng tình yêu rất tốt lành Thiên Chúa phải trình bày thế nào để hạp với con người cụ thể. Thiếu tính cách thích hợp, thì tình yêu dù tốt lành nhất cũng không đủ sức lôi kéo con người. Ðó là vấn đề mà Chúa Giêsu đã giải quyết với bao can đảm, với bao khôn ngoan, với bao ơn Chúa!

Anh chị em thân mến,

Dù nhỏ, dù lớn, mọi người chúng ta cần phải cầu mong được “Lớn lên, mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và có ơn nghĩa Thiên Chúa”. Mỗi sáng khi dâng mình, tôi cũng hợp ý với Ðức Mẹ khẩn khoản nói với Chúa điều đó, cho anh chị em và cho tôi. Cách riêng, và trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cho con em của ta được lớn lên mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và luôn được ơn nghĩa Chúa. Amen.

Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh.
Long Xuyên ngày 02/02/1986