Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Lương Thực Ðức Tin

Lễ hôm nay quen gọi là Chúa Nhật “Mục tử tốt lành”. Mục tử có nghĩa là chăn chiên. Chăn chiên nói đây được dùng theo nghĩa bóng, để hiểu một cách thân thương về mọi người thuộc về Chúa.

Mục tử là Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu chia sẻ nhiệm vụ chăn chiên cho một số người được chọn, cụ thể trước mắt anh chị em đây, đó là chúng tôi, linh mục, giám mục.

Tuy là mục tử, tôi vẫn nhìn bản thân mình là một con chiên của Chúa. Bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã được gọi là Con Chiên Thiên Chúa. Ðiều này có nghĩa là, bên cạnh những trách nhiệm riêng, đoàn chiên cũng như mục tử đều có những trách nhiệm chung. Một trong những trách nhiệm chung của chúng ta là phải bảo vệ và phát triển sự sống đức tin, nói một cách khác, là phải làm sao cho có lương thực hằng ngày nuôi dưỡng đức tin.

Lương thực hằng ngày nuôi dưỡng đức tin, đó là vấn đề tôi thường lo nghĩ. Dưới đây là mấy suy nghĩ vắn tắt tôi muốn được chia sẻ chân thành với anh chị em.

Trước hết tôi quan niệm rằng: Lương thực hằng ngày nuôi dưỡng đức tin là những gì giúp tôi mến Chúa yêu người. Cái gì, việc gì càng có nhiều tính cách mến Chúa yêu người thì càng đáng gọi là lương thực giàu phẩm chất Phúc Âm.

Tìm ra đâu lương thực như thế? Tôi nghĩ là Chúa ít cho ta lương thực làm sẵn. Chúa khôn ngoan vô cùng, Người thường gợi cho ta những phương hướng phải đi, để ta tự tìm ra lương thực. Một phương hướng tôi thấy Chúa chỉ cho, đó là chính thực tại ta đang sống. Thực tại đó là địa bàn cụ thể mà mỗi người đang sống và đang hoạt động. Thí dụ về phương diện đạo thì anh chị em thuộc họ đạo Long Xuyên, địa phận Long Xuyên, Giáo Hội Việt Nam. Về phương diện đời, anh chị em thuộc về thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ðó là những nét lớn của địa bàn cụ thể đó mà ta phải tìm lương thực mến Chúa yêu người. Phải tìm gặp Chúa và tìm gặp con người trong địa bàn đó.

Hằng ngày trong họ đạo, trong địa phận, trong Giáo Hội, có biết bao nhiêu việc ta có thể góp phần phục vụ. Hằng ngày trong gia đình, trong khu xóm, trong địa phương, trong nước có biết bao nhiêu trách nhiệm kêu gọi mỗi người chúng ta phải có mặt và phải chia sẻ! Hằng ngày trong cuộc sống xã hội có biết bao nhiêu vấn đề thách đố ta hãy làm chứng mình yêu mến Chúa trên hết mọi sự và thương yêu người như Chúa thương ta! Hằng ngày có biết bao nhiêu tiếng Chúa thốt ra từ phép Thánh Thể, và từ muôn ngàn thân phận kẻ đau khổ cô độc, nghèo túng, bệnh tật, yếu đuối nhắc nhở ta hãy quảng đại với Chúa trong những sự sống đó.

Nếu tôi biết tìm lương thực mến Chúa yêu người một cách cởi mở, tôi sẽ thấy điạ bàn hiện nay của chúng ta có rất nhiều tiềm năng phong phú, để giúp ta sống đức tin.

Cách sống của xã hội chúng ta hôm nay là phải ý thức mình sống trong xã hội, sống nhờ xã hội, sống với xã hội. Cách sống đó giúp ta thanh luyện và phát huy các nhân đức xã hội. Nếu biết dùng, thì những liên hệ khác nhau giữa ta và xã hội sẽ trở thành những tuyến đường ta gặp được con người, và gặp được Chúa. Nhất là khi ta biết rằng: Ta yêu người là cách minh chứng lòng ta mến Chúa.

Theo tôi, thì khi lương thực của đức tin không phải là một đầu óc nhớ cho thật nhiều những điều đã học về đạo, mà kho lương thực của đức tin phải là một não trạng biết sống đạo một cách thiết thực trong các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, một não trạng khiêm tốn, dễ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và để người chia sẻ cho tình mến Chúa yêu người bao la trong sáng xuyên qua các chi tiết cụ thể cuộc sống hằng ngày, một não trạng biết gặp được Chúa và gặp được con người trong các ngã đường của lịch sử.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có được một não trạng như thế. Chúa là Ðấng Sáng Tạo. Người dựng nên những tâm hồn sáng tạo, những não trạng sáng tạo, những trái tim biết sáng tạo.

Lạy Chúa,xin Chúa thương giúp chúng con, Xin cảm tạ Chúa là Mục Tử tốt lành, đã và đang hướng dẫn chúng con. Amen.

Lễ Chúa Chiên Lành, Long Xuyên ngày 20/4/1986