Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Tấm Vé Ðể Lên Trời

Lúc này là buổi chiều. Mặc dầu bây giờ trời còn sáng, nhưng chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là ngày hôm nay sẽ đi vào bóng tối, để rồi chấm dứt hoàn toàn.

Ðời mỗi người cũng ví như một ngày. Có thời gian sống, nhưng rồi có lúc phải chết. Ðời sống dài vắn khác nhau, nhưng mọi cái chết thường là rất vắn, nhưng hậu quả sẽ dài vô cùng. Bởi vì kẻ nào đi vào cõi chết mà mang trong mình sự sống Thiên Chúa, thì hồn họ sẽ được lên thiên đàng, hưởng phúc đời đời. Kẻ nào đi vào cõi chết mà không mang trong mình sự sống Thiên Chúa, thì hồn họ phải xuống hoả ngục, chịu cực hình muôn kiếp.

Câu tôi nói là quan trọng lắm đó. Tôi xin nhắc lại: Kẻ nào đi vào cõi chết mà mang trong mình sự sống Thiên Chúa, thì hồn họ sẽ được lên thiên đàng, hưởng phúc đời đời. Kẻ nào đi vào cõi chết mà không mang trong mình sự sống Thiên Chúa, thì hồn họ phải xuống hoả ngục, chịu cực hình muôn kiếp.

Ai có suy nghĩ khi nghe câu tôi vừa nói sẽ thấy ngay đâu là cái gọi được như là tấm vé để vào thiên đàng. Ðó là sự sống Thiên Chúa. Nhưng thế nào là sự sống Thiên Chúa? Tôi xin trả lời vắn tắt thế này: Thiên Chúa là tình yêu, sự sống Thiên Chúa là tình yêu thương.

Yêu thương ta nói ở đây không nên hiểu một cách phức tạp. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã cắt nghĩa bằng nhiều cách rất đơn sơ. Có thể tóm tắt thế này: Sự gì ta muốn được người ta làm cho ta, thì ta hãy làm cho người ta như thế. Sự gì ta không muốn người khác làm cho ta, thì ta đừng làm cho ai sự đó (x. Mt 7).

Tôi nghĩ rằng, nếu người nào chỉ nhớ được chừng đó, và ráng giữ chừng đó, thì chắc sẽ được Chúa thương nhiều lắm, và chắc sẽ được Chúa ban mọi ơn cần thiết để họ được lên thiên đàng.

Nhìn vào Ðức Mẹ, tôi thấy Ðức Mẹ đã được Chúa đưa lên trời cũng chính vì suốt đời Ðức Mẹ đã cố gắng giữ luật yêu thương, suốt đời Ðức Mẹ đã cố gắng vun trồng sự sống Thiên Chúa là tình yêu trong lòng mình. Tích cực sống sự sống Thiên Chúa là tình yêu, đó là sống đạo, đó là giữ đạo.

Lúc này, tôi đang nhìn thấy trước mắt tôi vô số người phải đứng ngồi ngoài nhà thờ. Ở ngoài nhà thờ, nhưng cũng là đang dự thánh lễ, đang làm việc đạo, đang sống đạo. Cảnh này gợi ý cho tôi nghĩ rằng, vấn đề giữ đạo trong cuộc sống ngoài nhà thờ là vấn đề cần phải được để ý nhiều hơn. Bởi vì, vẫn có nhiều người có đạo, hễ nói đến đạo là hầu như chỉ nghĩ đến các việc trong nhà thờ mà thôi, như dự lễ, xưng tội, rước lễ, phép lành, đọc kinh. Nếu nghĩ giữ đạo là chỉ phải giữ mấy việc đó thì quá sai lầm. Tất nhiên, mấy việc đó là rất tốt nếu có mục đích mến Chúa, nhưng lòng mến Chúa nếu không được phiên dịch ra đời sống có tình người bằng cách đối xử tốt với nhau trong tư tưởng, lời nói, thái độ và việc làm, thì không phải là mến Chúa, không phải là giữ đạo. Ai không có lòng yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương họ, thì chưa thể gọi được là kẻ theo Chúa.

Tôi tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần, là tình yêu Thiên Chúa ban cho tôi và tất cả anh chị em càng ngày càng được thêm trong mình sự sống tình yêu Thiên Chúa và thể hiện ra bằng tình yêu thương chân thành quảng đại đối với mọi người chung quanh.

Xin Ðức Mẹ Maria là Mẹ nhân lành thương nhìn đến từng người chúng ta đang hướng về trời. Xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Lễ Thêm sức, Kinh Ông Quýt ngày 15/8/1987