Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1987
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1988
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1989
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 

Cửa Hẹp

Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói: Cửa vào Thiên Ðàng là cửa hẹp. Cửa hẹp là một hình ảnh tiêu biểu cho một thái độ. Theo tôi, thái độ đó là thái độ khiêm tốn.

Trước hết là khiêm tốn trong việc đánh giá mình và xét đoán kẻ khác. Ðừng như những người hỏi Chúa hôm nay. Họ đã tự đánh giá mình quá cao, dựa vào sự họ năng lui tới Chúa, năng có mặt ở các nơi Chúa giảng, thuộc lòng những lời Chúa dạy. Họ tưởng như thế là họ chắc chắn được vào Thiên Ðàng. Và từ ảo tưởng và tự mãn đó, họ cho rằng: Những ai không làm như họ, sẽ không được vào Thiên Ðàng. Nhưng, Chúa đã cho họ biết: Khi họ gõ cửa Thiên Ðàng, họ sẽ được trả lời rằng Chúa không biết họ là ai. Ðang khi đó, vô số người Ðông Tây Nam Bắc, mà trước đây họ khinh thường, sẽ được đón vào Thiên Ðàng. Cái sẽ cản trở họ không vào được Thiên Ðàng, chính là cái tôi tự mãn quá lớn của họ.

Ngoài ra, bao lần Chúa đã khuyên môn đệ rằng: Hãy biết khiêm nhường khi mình thành công. Ðừng khoe khoang, kẻo tiếng khen đời này sẽ trở thành phần thưởng cho họ rồi. Mặc dù thành công, hãy khiêm tốn coi mình như đầy tớ vô ích, chỉ làm theo đúng bổn phận của mình. Còn trong trường hợp lỗi lầm, Chúa khuyên họ hãy khiêm tốn ăn năn. Kẻ có tội, biết khiêm nhường thống hối, vốn được Chúa thương yêu tha thứ, khác với kẻ không phạm tội, nhưng kiêu kỳ tự mãn. Lúc đó, sự kiêu căng tự mãn, lại trở thành một tội xấu xa đầy nguy hiểm, bởi vì thiếu thống hối ăn năn.

Khiêm nhường tự hạ là một đức tính Chúa căn dặn các môn đệ rất kỹ. Khiêm nhường khi cầu nguyện dâng lễ. Khiêm nhường trong sự chọn chỗ trong các đám tiệc. Khiêm nhường trong sự tha thứ và làm cho nhau nên tốt, dù có vì thế mà phải rửa chân cho nhau.

Theo ý Chúa dạy, muốn vào Thiên Ðàng thì phải khiêm tốn như kẻ cúi đầu khom lưng lách mình qua cửa hẹp. Muốn vào Thiên Ðàng thì phải bé nhỏ như những trẻ thơ. Về điểm này Chúa nói rất rõ: Các trẻ thơ và những ai giống trẻ thơ sẽ được vào Thiên Ðàng.

Lạy Chúa, trong các tội chúng con hay phạm, thường không phải là những tội nghịch đức tin, mà thường là những tội nghịch đức bác ái, đức công bình và đức khiêm tốn. Xin Chúa giúp chúng con năng xét mình, và biết ăn năn sửa mình cách riêng về những lỗi lầm đó. Xin uốn nắn lòng chúng con trở nên giống trái tim Chúa, hiền lành, khiêm nhường, và đầy tính bác ái, để chúng con biết đi vào cửa hẹp mà vào Thiên Ðàng.

Chúa Nhật XXI, Long Xuyên ngày 10/9/1989