Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐƯỢC CHỌN VÀ SAI ÐI -2001-
 RA KHƠI THẢ LƯỚI TÌNH THƯƠNG -2002-

Thao Thức Của Chúa Giêsu

Trước khi phong chức Linh mục cho 5 thầy phó tế của chúng ta đây, tôi xin nói lên chút tâm tình của tôi. Rất mong anh chị em chú ý lắng nghe, và suy nghĩ trước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.

Tâm tình của tôi lúc này là muốn chia sẻ một thao thức của Chúa Giêsu. Thao thức này đã được Chúa Giêsu tỏ lộ trong câu nói sau đây: “Ta mang lửa xuống thế gian và muốn lửa đó bùng lên” (Lc 12,19). Lửa đó là lửa mến Chúa, lửa thương người, sáng rực tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Suốt đời trần thế, Chúa Giêsu đã sống với thao thức đó. Ngài luôn lo tìm cách thực hiện thao thức đó, trong mọi lời nói, trong mọi việc làm, trong mọi thái độ, trong mọi tiếp xúc, trong mọi cầu nguyện.

Chúa Giêsu cũng đã truyền lại thao thức đó cho các môn đệ. Ngài coi sự có lửa mến trong lòng và chia sẻ lửa mến đó cho người khác là một nhiệm vụ căn bản của những kẻ tin theo Ngài. Hơn nữa, Ngài coi sự có lửa mến trong lòng là yếu tố quyết định, để theo đó, Ngài phân định những ai được nhận vào Nước Trời và những ai không.

Ngài xác định điều ấy khi Ngài nói rằng: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng con đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Nhưng bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 12,22-23).

Lý do Chúa không chấp nhận họ, là vì, tuy họ làm được nhiều việc lớn lao, nhưng họ làm những việc đó, do một động lực không phải là thực sự mến Chúa yêu người theo thánh ý Chúa. Những lời Chúa phán trên đây là một cảnh giác nghiêm khắc, để chúng ta biết tỉnh táo, gạt bỏ ra khỏi ta những thứ động lực nguy hại dẫn ta tới lửa hoả ngục.

Thánh Phaolô tông đồ cũng diễn tả sự thực đó một cách chi tiết và rõ ràng trong thư gởi giáo đoàn Côrintô. Ngài viết:

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được một đức tin mạnh đến nỗi chuyển núi dời non, mà không có lòng mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

Giả như tôi có đem hết gia tài sự nghiệp mà bố thí. Hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến,thì chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,2-3).

Những lời nói quyết liệt trên đây của thánh Phaolô là một chân lý rất cần nhắc đi nhắc lại cho mọi tín hữu, nhất là cho các linh mục tu sĩ. Ðặc biệt là trong đầu thế kỷ XXI này. Bởi vì ngay từ đầu thế kỷ XXI này, nhiều nơi, lửa mến Chúa yêu người, mà Chúa dạy, xem ra đang nguội dần. Thay vào đó là các thứ lửa khác, như lửa kiêu ngạo, lửa khoe khoang, lửa ghen tương, lửa hận thù, lửa danh vọng, lửa tiền bạc, lửa hưởng thụ, lửa tự phụ tự đắc.

Trước một tình hình như thế, tôi tha thiết xin anh chị em nhớ lại nỗi niềm thao thức của Chúa Giêsu: Hãy đốt lên lửa mến Chúa yêu người theo thánh ý Chúa. Ðó là yêu cầu cấp bách của Tin Mừng.

Hãy nhớ lại, thao thức của Chúa Giêsu, để rồi thường xuyên lo đón nhận lửa mến nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, cụ thể là nơi Lời Chúa, nơi phép Thánh Thể, trong việc cầu nguyện với Thánh Linh, trong việc hồi tâm suy gẫm.

Hãy nhớ lại thao thức của Chúa Giêsu, để rồi coi bác ái như hơi thở, lúc nào cũng hít vào bác ái từ Thiên Chúa tình yêu, và thở ra bác ái quảng đại chung quanh mình.

Hãy nhớ lại thao thức của Chúa Giêsu, để rồi đem lửa bác ái ra đi truyền giáo, vì Giáo phận Long Xuyên chúng ta coi truyền giáo là bổn phận ưu tiên.

Hãy nhớ lại thao thức của Chúa Giêsu, để rồi biến đổi mình thành bài ca bác ái, như bài ca bác ái của thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Côrintô, và như bài ca bác ái của thánh Phanxicô trong kinh Hoà Bình của ngài.

Với ý thức trên, xin mọi người hãy cầu nguyện sốt sắng cho các tân chức. Với 5 tân chức này, số linh mục của Giáo phận Long Xuyên sẽ là 192 vị. Chính các tân chức càng phải quyết tâm sống với thao thức trên của Chúa Giêsu. Và quyết tâm đó sẽ cần được diễn tả bằng một số tuyên hứa theo truyền thống Hội Thánh.

Bài giảng thánh lễ Truyền chức Linh mục
tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
ngày 26 tháng 6 năm 2001