Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sống Ơn Chúa Thánh Thần

Ðọc Kinh Thánh tôi thấy, trước ngày lễ Ngũ Tuần, Ðức Mẹ và các tông đồ đã sống ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần.

Có nhiều điều trong Kinh Thánh làm chứng điều đó, chẳng hạn: Sự Ðức Mẹ chịu thai Chúa Cứu Thế, thì việc đó là việc do Chúa Thánh Thần làm. Rồi sự thánh Phêrô tuyên xưng Ðức Kitô là Chúa Cứu Thế, con Thiên Chúa hằng sống, thì sự tuyên xưng ấy là do Chúa Thánh Thần soi sáng, mà bấy giờ chưa có lễ Ngũ Tuần.

Vậy, nếu Ðức Mẹ và các thánh tông đồ đã có ơn Chúa Thánh Linh từ lâu rồi, thì biến cố ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sau đó, phải hiểu thế nào?

Thưa, theo tôi hiểu, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần là một biến cố mang tính cách Hội Thánh, nó là một biến cố dành chung cho Hội Thánh, trước khi được chia sẻ cho các thành phần dân Chúa.

Theo sách Tông Ðồ Công Vụ mà chúng ta vừa nghe lúc nãy, thì: Ðang khi Ðức Mẹ và các tông đồ tụ họp nhau trong căn phòng kín, thì Chúa Thánh Thần đến. Bắt đầu, Ngài đến như một luồng gió mạnh, tràn đầy vào căn nhà. Rồi tiếp đó, Chúa Thánh Thần mới hiện xuống trên từng người đang tham dự cầu nguyện trong nhà đó.

Những lời thuật lại trên đây cho phép tôi nghĩ rằng: Hôm đó, Chúa Thánh Thần đến với tính cách thánh hóa Hội Thánh. Ngài tràn đầy căn phòng các tông đồ đang tụ họp. Rồi sau đó, mới chia sẻ ơn của Ngài cho từng người đang có mặt trong căn phòng đó. Tôi nhìn căn phòng, đó là hình ảnh của Hội Thánh nói chung. Hội Thánh nhận được ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đổ ơn của Ngài vào Hội Thánh, như để trong một kho tàng. Người ta muốn đón nhận một số ơn Chúa Thánh Thần, thì phải đến với kho tàng đó. Hội Thánh là nơi Chúa chờ đợi để ban phát ơn của Ngài. Tôi cũng hiểu căn phòng đó, căn phòng mà các tông đồ tụ họp lại để cầu nguyện, là những cộng đoàn cầu nguyện, như các họ đạo, như các gia đình cầu nguyện, như các cuộc cấm phòng, như các cuộc hội thảo mục vụ. Ðó là những tế bào của Hội Thánh. Chúa Thánh Thần ngự đến cách chung, tràn đầy vào bầu khí đó những ơn riêng của Ngài. Ai muốn lãnh nhận một số ơn riêng của Ngài, thì phải đến tham dự, sinh hoạt, những nơi như vậy. Vì đó là nơi mà Ngài đã chọn để ban phát ơn riêng của Ngài.

Những suy nghĩ trên đây của tôi, không phải dựa trên những lý luận tự nhiên mà thôi, nhưng nhất là dựa theo một số kinh nghiệm. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng: Có những ơn tôi chỉ nhận được khi tôi gắn bó tích cực, mật thiết với Hội Thánh. Có những ơn tôi chỉ nhận được, khi tôi tích cực tham dự những cuộc hội thảo chung về mục vụ, khi tôi tích cực và khiêm tốn tham dự, những cuộc cấm phòng chung, khi tôi tích cực và khiêm tốn tham dự những thánh lễ cộng đoàn, những buổi cầu nguyện chung, những tổ chức từ thiện của từng nhóm. Và tôi cũng kinh nghiệm rằng: Chúa thường khước từ một số ơn của Ngài, cho những ai không biết giá trị của Hội Thánh nói chung, và của những tế bào nhỏ của Hội Thánh nói riêng. Ðó là sự quy tụ lại, nhân danh Thiên Chúa mà làm việc đạo đức.

Với những nhận xét trên đây, tôi hiểu rằng: Khi chúng ta tụ họp lại để cầu nguyện, để bàn luận về việc mở rộng Nước Chúa, thì bao giờ Chúa cũng đến, cách này hay cách khác. Làm cho bầu khí chung trở nên sốt sắng, để rồi từ đó, phân phát, chia sẻ sang những người tham dự. Có những ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh, ơn hiệp nhất, ơn chữa lành nội tâm, Chúa chỉ ban cho những ai khiêm tốn đến tham dự những buổi cầu nguyện chung như vậy.

Với những nhận xét trên đây, khi nhìn họ đạo anh chị em, tôi thấy nhà thờ này là nơi anh chị em thường xuyên đến tham dự thánh lễ, đến tham dự những buổi cầu nguyện và học hỏi lời Chúa. Chẳng hạn, cuộc lễ hôm nay đầy sốt sắng, trang nghiêm, trật tự, tôi rất vui mừng, vì tôi biết chắc Chúa Thánh Thần đến giữa anh chị em. Và nhà thờ này sẽ trở nên như bầu khí thiêng liêng mang sinh khí có khả năng đổi mới, để rồi bầu khí nhà thờ này sẽ đốt lên những ngọn đèn đức tin, đức mến trong các gia đình họ đạo. Và trở nên một nơi tỏa sáng ra đức tin và uy danh Hội Thánh cho những người lương dân chung quanh. Rồi khi tôi nhìn các gia đình tại họ đạo này, sớm tối đọc kinh chung, thì tôi cũng chắc rằng Chúa Thánh Thần đến với những gia đình đó. Và khi Chúa Thánh Thần ở trong các gia đình đó vì họ đọc kinh chung, thì bầu khí gia đình sẽ được dần dần thánh hóa, đổi mới. Ðức tin của cha mẹ sẽ như muối ướp mặn linh hồn con cháu mình, và từ đó nếp sống đạo dần dần được vững chắc, dần dần được đổi mới. Nó đi từ cái chung rồi đến cái riêng.

Vì có những nhận thức như vậy, nên trong thánh lễ hôm nay, tôi cầu xin Chúa cách riêng cho họ đạo anh chị em nói chung, và từng gia đình anh chị em nói riêng, được trở nên những căn nhà, giống như căn nhà mà tông đồ xưa đã tụ họp lại để cầu nguyện. Những căn nhà ấy sẽ được Chúa Thánh Thần, như làn gió mạnh thổi tràn vào, rồi từ đó sẽ chia sẻ ơn của Ngài cho những cá nhân chung quanh.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến trong chúng con. Chúng con có mặt nơi đây là để đón nhận Chúa đến thăm chúng con. Chúng con biết Chúa đến trong Hội Thánh. Chúa đến trong cộng đoàn. Vì thế, chúng con là những cá nhân khiêm tốn, khi tham dự thánh lễ này với tâm hồn khiêm tốn và biết đón nhận mọi ơn Chúa dành cho chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hòa Bình Thạnh ngày 10/9/1992