Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Người Không Gian Dối

Phúc Âm hôm nay cho biết: Khi gặp ông Nathanaen, Chúa Giêsu đã khen ông là “Người không gian dối”. Nghe lời khen ấy, tôi lấy làm lạ. Bởi vì “Không gian dối” là một đức tính nhân bản rất thường, có gì cao cả đâu, mà Chúa lại nêu lên, để khen một người mới gặp Chúa lần đầu.

Tôi đem thắc mắc của tôi trình bày với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Sau khi cầu nguyện và gẫm suy lời Chúa, tôi thấy Chúa dần dần giải toả thắc mắc cho tôi. Chúa cho tôi hiểu: “Không gian dối”, tuy là một đức tính nhân bản rất thường, nhưng lại hết sức quan trọng, không được coi thường.

Thực vậy, thời ấy, các người đồng hương với Ðức Kitô đều là kẻ có đạo, hơn nữa, trong số họ, cũng có nhiều người được xếp vào loại đạo đức, thí dụ như các người biệt phái Pharisêu, các luật sĩ.

Nhưng Chúa thấy đời sống đạo của họ đã biến chất, cần phải được tái truyền giáo. Trong việc đổi mới này, Chúa Giêsu đã vạch ra cho họ thấy một đầu mối gây nên biến chất, đó là thiếu sự thực, che giấu sự thực, trốn tránh sự thực, nói tắt là có sự gian dối dưới nhiều hình thức.

Chẳng hạn, hình thức làm việc lành bề ngoài, nhưng bên trong trống vắng đời sống nội tâm. Chúa phán: “Ðến ngày phán xét sẽ có nhiều người kêu cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã chẳng nhân danh Ngài mà nói tiên tri, nhân danh Ngài mà trừ quỉ, nhân danh Ngài mà làm nhiều sự lạ sao? Bấy giờ, Ta sẽ phán cùng họ rằng: Ta chẳng hề biết các ngươi. Hãy lùi xa khỏi Ta, hởi những kẻ gian dối” (Mt 7,22-23).

Chẳng hạn hình thức làm việc đạo đức dâng cho Chúa, nhưng lại đối xử vô tâm, ác tâm, với những người xung quanh. Cũng trong ngày phán xét, Chúa phán với những kẻ ở bên trái rằng: “Hỡi những kẻ gian ác, khốn nạn, hãy đi khuất mặt Ta mà vào lửa đời đời. Vì Ta đói mà các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống... Ta bảo thật, mỗi lần các ngươi không làm những sự ấy cho một trong các kẻ hèn mọn là các ngươi đã không làm cho Ta” (Mt 25,41-45).

Phúc Âm cho thấy, Chúa không chấp nhận sự gian dối, dù với hình thức nào. Hơn nữa, Chúa còn coi sự gian dối là một đặc tính thuộc về ma quỉ, Chúa phán: “Ma quỉ không ở trong sự thật, vì nó không có sự thật nào nơi mình nó, khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, vì nó là kẻ gian dối và là cha sự gian dối” (Ga 8,44).

Mấy chi tiết trên đây trong Phúc Âm cho phép tôi nghĩ rằng: Gian dối là một tinh thần ma quỉ. Tinh thần ma quỉ ấy len lỏi khắp nơi, cả trong nhiều tâm hồn kẻ có đạo. Nó làm suy yếu đạo, nó làm tha hóa đạo. Vì thế, tuy sự không gian dối là một đức tính nhân bản rất thường, nhưng không thể coi thường.

Sự thực đó giúp tôi có một ý nghĩ về lòng kính mến đối với Ðức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, là Ðấng chống đánh ma quỉ. Ma quỉ thừa biết chúng ta chống đánh nó, nên với bản tính gian dối của nó, nó xúi ta nghĩ rằng: Nó ở xa, nó ở ngoài Hội Thánh, nó nhập vào các thế lực phá đạo v.v... Ðang khi trên thực tế, nó đang hoạt động mạnh trong dân Chúa, trong các tệ đoan, và ngay cả trong một số hình thức nặng vẻ đạo đức bề ngoài.

Với ý thức trên đây, tôi nghĩ rằng, cách mừng kính Ðức Tổng Lãnh Micae hợp ý Chúa hơn cả, là nhờ ơn Ngài giúp đỡ, chúng ta quyết tâm loại bỏ mọi tinh thần ma quỉ gian dối ra khỏi nếp sống của ta, nhất là bằng cách ta sống gắn bó với Ðức Kitô, Ðấng là đường, là sự thật và là sự sống, và bằng cách ta ngoan ngoãn vâng phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh là thần Chân Lý, và bằng cách ta theo gương Ðức Mẹ khiêm tốn đón nhận mọi thanh luyện để sống đúng theo thánh ý Chúa.

Sau cùng, chúng ta cũng hãy cảm tạ Chúa, vì Ðức Cha Micae yêu quí của chúng ta đúng là một mẫu người không gian dối mà Chúa đã khen trong bài Phúc Âm hôm nay. Xin Chúa nhân lành tiếp tục gìn giữ Ngài và thánh hóa Ngài. Amen.

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabirie, Raphae,
Long Xuyên ngày 29/9/1992